โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า “SAVE THE WATER YOU MAKE IT”

17 July 2018

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จับมือ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

จัดโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า “SAVE THE WATER YOU MAKE IT”

โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า “SAVE THE WATER YOU MAKE IT” เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเยาวชน ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดจิตสำนึกรักษาทรัพยากรน้ำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหลักการจัดการทรัพยากรน้ำ 3R คือ การลดการใช้ (Reduce), การใช้ซ้ำ(Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) อย่างยั่งยืน

โดยนำร่องโครงการที่มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มต้นจากการเปลี่ยนสุขภัณฑ์ภายในอาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม โดยตัวแทนพนักงานบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และการประปาส่วนภูมิภาคนำโดยนายสะอาด จงดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย และนายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมติดตั้งทั้งสุขภัณฑ์ และมาตรวัดปริมาณน้ำ เพื่อใช้วัดปริมาณการใช้น้ำเปรียบเทียบให้เห็นถึงปริมาณการใช้น้ำที่ลดลงระหว่างการใช้สุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ กับสุขภัณฑ์รูปแบบเดิม

พร้อมทั้งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และรณรงค์เรื่องการประหยัดน้ำในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดการสำนึกเรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าภายใต้แนวคิด "SAVE WATER YOU MAKE IT" เผยแพร่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการผลิตน้ำประปาอย่างแท้จริง บมจ.ทีทีดับบลิว ได้เปิดบ้านต้อนรับคณะนักศึกษา และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมโรงผลิตน้ำประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีตัวแทนจาก บมจ.ทีทีดับบลิว และการประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 ให้ความรู้ถึงแหล่งที่มาของน้ำประปา พร้อมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการประหยัดน้ำให้ผู้เยี่ยมชมได้ร่วมสนุก และปลูกฝั่งวิธีการประหยัดน้ำแบบง่ายๆ ที่สามารถปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน