TTW Kick off Kaizen 2018

20 July 2018

20 กรกฎาคม 2561 -  ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.ทีทีดับบลิว ได้จัดกิจกรรม Kick off Kaizen 2018 โดยมีคุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยนมหาวิทยาลัยมหิดล

Kaizen 2018 เป็นการจัดอบรมหลักสูตร “การปรับปรุงงานด้วยหลักการไคเซน” โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ลักษณะ มานิตขจรกิจ วิทยากรผู้เชียวชาญ และมีประสบการณ์ จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักคิด และวิธีการที่สำคัญในการทำกิจกรรมไคเซน ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับพนักงานผู้เข้าอบรม