การขยายการลงทุนธุรกิจน้ำประปาในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยใช้การ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นหลักสำคัญ บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเมาะลำไยในการดำเนินงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ

ระยะที่ 1
พัฒนาครบ 3 ด้าน ได้แก่ Hardware Software และ Peopleware โดยการมอบเครื่องมืออุปกรณ์การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ระบบการจัดการห้องปฏิบัติการและความปลอดภัย และให้การฝึกอบรมการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ รวมถึงศึกษาดูงานในประเทศไทย ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่ต้นปี 2559
ระยะที่ 2
ศึกษาคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำสำคัญ อาทิเช่น แม่น้ำย่างกุ้ง แม่น้ำพะโค แม่น้ำสะโตง แม่น้ำสาละวิน แม่น้ำแอททราน แม่น้ำอิรวดี แม่น้ำเมย เป็นต้น โดยศึกษาวิเคราะห์ตามรอบฤดูกาล ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นและเรียนรู้เรื่องของคุณภาพน้ำและคุณภาพชีวิต การดำเนินการข้างต้นจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ใหม่ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งช่วยให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพน้ำในระยะยาวได้เป็นอย่างดี