การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มต่างก็มีความคาดหวังแตกต่างกัน และมีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโต การเข้าถึงและการสนองตอบความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะช่วยลดผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้