บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่าความสำเร็จอย่างยั่งยืนของกิจการ ไม่เพียงขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินการของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนที่เราประกอบธุรกิจ ตลอดจนสังคมโดยรวม จึงกำหนดพันธกิจไว้ว่า “เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม” โดยบริษัทฯ จะให้ความใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้กลุ่มบริษัททีทีดับบลิวยังมุ่งมั่นใส่ใจดำเนินธุรกิจการผลิตและจ่ายน้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อรักษาดุลยภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม สะท้อนผ่านการดำเนินงาน ดังนี้

ประเด็นสำคัญ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน
1 การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด
- กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานในการเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลดีมาก
- ผลการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ได้รับ 100 คะแนนเต็ม
- ผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน อยู่ในระดับ “ดีมาก”
2 ความยั่งยืนของธุรกิจ
- ดำเนินงานให้เกิดความสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- รางวัล ESG100
- รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน”
- รางวัล “Thailand’s Top Corporate Brands 2016” ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
3 การบริหารความเสี่ยง
- กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้และครอบคลุมทุกมิติ
- ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
4 ความรับผิดชอบต่อสินค้าและบริการ
- กำหนดนโยบายคุณภาพ คือ สะอาด เพียงพอ ต่อเนื่อง
- บริหารจัดการกระบวนการด้วยมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
- การมีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับลูกค้า ตลอดถึงผู้ใช้น้ำ
- ความพึงพอใจของลูกค้า 82%
ประเด็นสำคัญ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน
1 สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
- บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐาน OHSAS18001
- สถิติอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเป็นศูนย์
2 การจ้างงาน การพัฒนา และการดูแลพนักงาน
- ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน
- กำหนดแผนงานและหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะพนักงาน
- กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานในการบรรจุหัวหน้างานจากพนักงานภายในบริษัทฯ
- จำนวนหลักสูตรที่อบรม จำนวน 167 หลักสูตร
3 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
- กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานในการในการใส่ใจและสร้างประโยชน์ต่อชุมชน
- มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนและสังคม
- โครงการมอบทุนการศึกษา
- ประชุมร่วมกับชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน
- โครงการน้ำดื่มบรรจุขวด
ประเด็นสำคัญ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน
1 การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้
- บริหารจัดการกระบวนการด้วยมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001)
- กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Kaizen)
- ปริมาณตะกอนลดลง 41.4%
2 กระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- บริหารจัดการกระบวนการด้วยมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001)
- กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Kaizen)
- สามารถนำน้ำกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ 100%
3 การใช้ทรัพยากร
- แผนการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าและสารเคมี
- กิจกรรมข้อเสนอแนะ (Kaizen)
- ค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 3.81%
- ค่าใช้จ่ายการใช้สารเคมีลดลง 7.99%
- ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำภายในสำนักงานลดลง 2.3%
4 การปกป้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
- กำหนดนโยบายการปฏิบัติงานในการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม
-โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ
- โครงการความร่วมมือฟื้นฟูและอนุรักษ์คุณภาพน้ำคลองครุ