TTW ร่วมสนับสนุนโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ

31 มกราคม 2561

31 ม.ค. 61 - คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร เป็นผู้แทน TTW เข้ารับโล่เกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุนโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้มอบโลเกียรติคุณ และประธานในพิธี ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา

โครงการฯ ดังกล่าว สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ สถาบันพระปกเกล้า และวัดราชาธิวาสวิหาร ดำเนินการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 มิ.ย. - 11 ธ.ค. 2559 โดยได้จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กทม. จำนวน 28 ครั้ง สัปดาห์ละ 79 ตัว ซึ่งเป็นโค 1,438 ตัว และเป็นกระบือ 794 ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,232 ตัว พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ทั้งนี้ ภายหลังจากจบโครงการฯ นอกเหนือจากธารน้ำใจที่ได้ช่วยชีวิตโค-กระบือให้รอดพ้นจากการถูกฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์แล้ว ยังถือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในการประกอบสัมมาชีพให้พ้นจากความทุกข์ร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย