การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

19 เมษายน 2561

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เม.ย. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค มีคณะกรรมการเข้าประชุมคิดเป็นร้อยละ 100