TTW จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561

04 พฤษภาคม 2561

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดภายใต้แนวคิด "เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม" โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน การให้โอกาสในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ พัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า จึงได้มีโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรของพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งบริษัท ฯ ได้จัดโครงการดังกล่าวเป็นประจำทุกปีและมีระยะเวลาต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 บริษัทฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 1 และรักษาการรองผู้ว่าการปฏิบัติการ 4 การประปาส่วนภูมิภาค ขึ้นมอบทุนการศึกษา ร่วมกับ คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงมีความยินดีมอบเงินทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานและลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค เป็นจำนวนทั้งสิ้น 298 ทุน และทุนกีฬาเด่นพร้อมโล่จำนวน 11 ทุน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มจากเด็ก ๆ และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน

ภาพบรรยากาศการแสดงและภาพความสนุกในการร่วมกิจกรรมที่บูธให้ความรู้จากพี่ ๆ TTW และ PWA

ภาพความอบอุ่นและรอยยิ้มจากเด็ก ๆ และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน