TTW สนับสนุนการจัดอบรม โครงการ “ต้นไม้งาม น้ำดี ชีวีสดใส”ของชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม

24 June 2022

บริษัทฯ สนับสนุนการจัดอบรม โครงการ “ต้นไม้งาม น้ำดี ชีวีสดใส” ของชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม โดยได้เชิญ “ลุงอ๊อดเกษตรครัวเรือน” หรือ นายวิรัช จำปานิล ประธานจิตอาสาอำเภอพุทธมณฑล และประธานเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน มาเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวการปลูกต้นไม้ในภาชนะที่ไม่เจาะรูเพื่อประหยัดการใช้น้ำ การนำน้ำทิ้งจากจุดต่างๆ ภายในบ้านมาใช้รดต้นไม้ และการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ไมคอร์ไรซาจากน้ำล้างข้าวและเศษข้าวที่เหลือทิ้ง เพื่อนำมาใช้ในการย่อยสลายขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยหมัก ลดการทิ้งของเสียลงสู่แม่น้ำท่าจีน แก่ผู้นำชุมชน และชาวบ้านที่เป็นเครือข่ายชมรมฯ เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 จำนวน 7 ครั้ง มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 250 คน