TTW ร่วมกิจกรรม “โครงการรวมพลังจิตอาสา กปภ. เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง ทำความดี ฟื้นฟูแหล่งน้ำของชุมชน” ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

27 July 2022

วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา TTW ร่วมเปิดพิธี “โครงการรวมพลังจิตอาสา กปภ. เทิดไท้องค์ราชัน พระพันปีหลวง” ที่จัดขึ้นโดยการประปาส่วนภูมิภาค เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำของชุมชนรอบรั้ว กปภ. ในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค นำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกล่าวเปิดงาน

โดยภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ข้าราชการ ในเขตพื้นที่ บริษัทเอกชนที่เข้าร่วมงาน ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน ประชาชน และจิตอาสา ได้ร่วมกันปล่อยพันธ์ปลาลงสู่แม่น้ำท่าจีนเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่แหล่งน้ำธรรมชาติลุ่มแม่น้ำท่าจีน และร่วมกันกำจัดผักตบชวา ขยะ และวัชพืช พร้อมใส่น้ำหมักชีวภาพ (EM) ลงในคลองเจดีย์บูชา เพื่อบำบัดน้ำเสียให้คูคลองใสสะอาดมากยิ่งขึ้น ณ ประตูระบายน้ำเจดีย์บูชา ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

TTW และ กปภ. ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์มาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นการร่วมส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานภาคส่วน รวมถึงผู้บริหาร พนักงาน ประชาชน และจิตสาอา เกิดจิตสำนึกในการทำความดี สร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งน้ำให้มีความสะอาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยยึดแนวพระราชดำริมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสืบไป