TTW ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และเทศบาลไร่ขิง จัดงานส่งมอบ-รับมอบ การรับโอนระบบประปาเทศบาลเมืองไร่ขิง เน้นส่งเสริมให้ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงในเขตชุมชนเมืองและชนบท

01 August 2022

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 และเทศบาลไร่ขิง จัดงานส่งมอบ-รับมอบ การรับโอนระบบประปาเทศบาลเมืองไร่ขิง หมู่ที่ 11,12 และ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยในโอกาสนี้ คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ, คุณภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร บมจ. ทีทีดับบลิว, นายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง, นายสมศักดิ์ วินิจกุล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานร่วมในงานส่งมอบ-รับมอบ การรับโอนระบบประปาเทศบาลเมืองไร่ขิง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

TTW และ การประปาส่วนภูมิภาค มีวัตถุประสงค์มุ่งขยายพื้นที่จำหน่ายน้ำประปาเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง รวมทั้งนโยบายมุ่งเน้นการดำเนินภารกิจควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ตระหนักถึงลำดับความสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงในเขตชุมชนเมืองและชนบท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับการดูแลเรื่องน้ำสะอาดเพื่อเป็นภูมิต้านทานในระยะยาว

ภาพบรรยากาศการรับโอนผู้ใช้น้ำ