TTW จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการ “ฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองบางซื่อ เพื่ออนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน”

05 October 2022

มุ่งมั่นพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคูคลองให้ใสสะอาดเพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นของชุมชนที่อาศัยในบริเวณคลองบางซื่อ

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการ “ฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองบางซื่อ เพื่ออนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน” ร่วมกับ เทศบาลเมืองไร่ขิง, สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ โดยมีผู้บริหารจาก 4 หน่วยงาน นำโดย คุณภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร บมจ.ทีทีดับบลิว (ลำดับที่ 4 จากซ้าย) คุณจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง ทม.ไร่ขิง (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) คุณจันทนา ภาคย์ทองสุข ผู้อำนวยการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 5 (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) คุณปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) ร่วมลงนามฯ ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมดังกล่าวมีขึ้นเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและดูแลรักษาคุณภาพน้ำในคลองสาธารณะและแม่น้ำท่าจีนให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยภายในพิธีได้มีหัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนชุมชนให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

การลงนามในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันพัฒนาแม่น้ำคูคลองและสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก เมื่อกลางปี 2563 แม่น้ำท่าจีนประสบปัญหาคุณภาพน้ำมีความเสื่อมโทรมอย่างหนัก ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมีแนวคิดที่จะนำความรู้ความชำนาญด้านการบำบัดน้ำเสีย มาช่วยฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองบางซื่อในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคลองสาธารณะที่ไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีนที่เป็นแหล่งแม่น้ำสำคัญในการดำรงชีวิต เพื่อให้สิ่งแวดล้อมและคุณภาพที่ดีขึ้นของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่คลองบางซื่อ นับว่าเป็นโครงการต้นแบบสำหรับการนำไปใช้ในการแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองอื่นๆได้อย่างยั่งยืน

ภาพบรรยากาศพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

สามารถ Download แผ่นพับข้อมูลโครงการ “ฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองบางซื่อ เพื่ออนุรักษ์แม่น้ำท่าจีน”