บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ดำเนิน “ โครงการความร่วมมือในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค”

05 March 2019

โครงการความร่วมมือ “การบริหารจัดการน้ำสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ การประปาส่วนภูมิภาค เพื่อลดปริมาณน้ำสูญสีย เพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย และสามารถควบคุมตัวเลขอัตตราน้ำสูญเสียได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีโครงการย่อยที่เริ่มดำเนินการแล้ว ดังนี้

โครงการความร่วมมือตรวจสอบมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำประปารายใหญ่

วันที่ 5 มีนาคม 2562 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ และการประปาส่วนภูมิภาค นำโดย นายสะอาด จงดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมทดสอบความเที่ยงตรงมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำรายใหญ่

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ “โครงการความร่วมมือตรวจสอบมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำประปารายใหญ่”

โครงการสำรวจหาท่อแตก หรือท่อรั่ว โดยใช้เครื่องมือ Acoustic Rod

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เริ่มต้นโครงการสำรวจหาท่อแตก หรือท่อรั่ว โดยใช้เครื่องมือ Acoustic Rod ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับสำรวจหาท่อแตก หรือท่อรั่วที่บริษัทฯ มอบให้การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 เป็นจำนวน 100 เครื่อง ในวันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการบริหารจัดการและควบคุมน้ำสูญเสีย ให้แก่พนักงาน ลูกจ้างการประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัดพื้นที่ เมื่อวันที่ 16 - 20 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ “ โครงการสำรวจหาท่อแตก หรือท่อรั่ว โดยใช้เครืองมือ Acoustic Rod ”

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าปัจจุบันการประปาส่วนภูมิภาคแต่ละสาขา มีหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสียด้วยตนเอง จึงจำเป็นต้องมีทักษะและอุปกรณ์ ที่เป็นเครื่องมือสำคัญ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย บริษัทฯ จึงร่วมมือกับ กปภ. สนับสนุนเครื่องมือ รวมทั้งจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการลงพื้นที่สำรวจเรียนรู้วิธีการสังเกตุการหาท่อแตก หรือท่อรั่ว และวิธีการใช้อุปกรณ์ในการหาน้ำสูญเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำประปาให้แก่ประชาชนต่อไป