TTW ร่วมกับ ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน นครปฐม จัดโครงการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ "เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน" ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ร่วมใจรักท่าจีน

22 April 2019

วันที่ 22 เมษายน 2562 - คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิดโครงการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ "เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน" ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ร่วมใจรักท่าจีน ร่วมกับชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จังหวัดนครปฐม

คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ " TTW มีความยินดีในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมช่วยกันดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัด โครงการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ "เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน" ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ร่วมใจรักท่าจีน เป็นการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับวิธีการประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ให้แก่ตัวแทนผู้นำชุมชนและผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ที่ถูกต้อง และหวังว่าโครงการฯ นี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านในการสร้างและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่าและช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งสามารถส่งต่อความรู้ไปยังประชาชนในพื้นที่ นำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรได้อย่างยั่งยืน..."

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนในเขตพื้นที่ประกอบธุรกิจ ตลอดจนสังคมโดยรวม ถือเป็นพันธกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจสู่การเติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมต่อไป

ภาพบรรยากาศการอบรม