TTW มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนไทยเรียนดี ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

28 June 2019

28 มิ.ย. 2562 - นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหารร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่บริการของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมที่บริษัทฯ ตั้งใจจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดนครปฐม

TTW มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม การมอบทุนการศึกษาเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ TTW ซึ่งดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่บริการของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2549 มาอย่างต่อเนื่อง เป็นโครงการที่มีส่วนช่วยส่งเสริมด้านการศึกษาแก่เยาวชนของชาติ สร้างความภาคภูมิใจ และแรงจูงใจที่ดีแก่เยาวชนที่อยู่ในวัยเรียนให้มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้อีกทางหนึ่ง

ภาพบรรยากาศภายในงาน