ภาพบรรยากาศการลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาใน “โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในพื้นที่บริการ ประจำปี 2562”

18 July 2019

เมื่อวันที่ 18 -19 และ 22 - 23 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนจาก บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่โรงเรียนในพื้นที่บริการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาใน “โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่บริการของบริษัทฯ ประจำปี 2562” เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นจำนวน 23 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 230 ทุน ทุนละ 3,000 บาท และทุนอาหารกลางวันแก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด จำนวทั้งสิ้น 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บริษัทฯ ช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน