TTW launches new managing Director

27 February 2018

27 ก.พ. 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW มีมติแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการสิ้นสุดสัญญาจ้างของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และรับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล ของ “ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์” สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติแต่งตั้ง “วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์” รับไม้ต่อในตำแหน่งเดียวกัน ทั้งนี้ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 ตามแผนการทดแทนบุคลากร (Succession Plan) ของบริษัทฯ

สำหรับประวัติของผู้นำหญิงคนใหม่ของ TTW “วลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์” จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Science in Administrative Studies Sub concentration : Financial Economics, Boston University เคยดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร บมจ.ทีทีดับบลิว และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน บมจ.ทางด่วนกรุงเทพ (ปัจจุบัน คือ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ)