TTW เป็น 1 ใน 22 องค์กรพันธมิตร ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ CARE THE BEAR : Chang the Climate Change by ECO-EVENT

27 June 2018

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 แผนกกิจกรรมสัมพันธ์ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ในฐานะผู้แทน บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ CARE THE BEAR : Chang the Climate Change by ECO-EVENT (การจัดงานอีเว้นท์แบบลดโลกร้อน) ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมีองค์กร และบริษัทจดทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 22 องค์กร วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ให้คำปรึกษาแก่บริษัทจดทะเบียน และสร้างการมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อน ลดการปล่อยคาร์บอน และลดค่าใช้จ่ายจากการจัดงานที่มีผู้มาร่วมงาน 100 คนขึ้นไป จากการที่บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) สมัครเข้าร่วมโครงการ CARE THE BEAR บริษัทฯ จะได้รับคำแนะนำ และวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อบันทึกใน Template การจัดงานอีเว้นท์แบบลดโลกร้อน และรายงานผลลัพธ์การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนเป็นประจำทุกเดือนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำไปบันทึกเป็นสถิติรวมของโครงการ โดยจะขยายไปสู่พันธมิตรในวงกว้าง คาดว่าจะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือเทียบเท่าการปลูกป่า 2,000 ไร่

บริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

  • ลดค่าใช้จ่ายจากการจัดงานอีเว้นท์
  • ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ จากการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาโลกร้อน
  • พนักงานบริษัทฯ มีความรู้ในการลดปัญหาโลกร้อน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานประเภทอื่นๆ และชีวิตประจำวัน (นอกเหนือจากงานอีเว้นท์)
  • บริษัทฯ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ข้อที่ 13 “Climate Action”