ร่วมพิธีเปิดฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กของค่ายยุววิศวกรบพิธ 45 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และรับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้สนับสนุน

19 August 2017

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กของค่ายยุววิศวกรบพิธ นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และรับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานผู้สนับสนุน ณ ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวสัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี