TTW สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

13 March 2019

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 บริษัทฯ ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 12,024 ขวด แก่กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งโดยกรมทรัพยากรน้ำจะนำน้ำดื่มมอบใช้ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ตัวอย่างเช่น มอบให้แก่ชาวบ้านที่ขาดน้ำดื่มเพื่อการบริโภค และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า