นายไพรัช เมฆอาภรณ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี นายไพรัช เมฆอาภรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และมีนายสมนึก ชัยเดชสุริยะ และนายยุทธนา หยิมการุณ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางนฤมล อุดมเกียรติ รักษาการผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวม 4 ครั้ง ซึ่งได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยมีการพิจารณาเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้

  1. พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี และผลการตรวจสอบรายไตรมาส เพื่อประเมินระบบงานและระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำ เสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขแก่ส่วนตรวจสอบภายใน โดยให้ดูแลการปฏิบัติงานให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่ดี เพื่อเป็นมาตรฐานและสอดคล้องตามกฎข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  2. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎเกณฑ์ภายในบริษัท
  3. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี รายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งให้ความเห็นต่อฝ่ายบริหารของบริษัทในเรื่องการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
  4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากรและความร่วมมือของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้ง นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7356 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่ออีกหนึ่งปี โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,570,000 บาท ซึ่งจะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566