นายไพรัช เมฆอาภรณ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี นายไพรัช เมฆอาภรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และมีนายสมนึก ชัยเดชสุริยะ และ ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวณิสราลักษม์ สิชาปกรณ์รัช ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวม 4 ครั้ง ซึ่งได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยมีการพิจารณาเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้

  1. พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี และผลการตรวจสอบรายไตรมาส เพื่อประเมินระบบงานและระบบการควบคุมภายในของบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำ เสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขแก่ส่วนตรวจสอบภายในโดยให้ดูแลการปฏิบัติงานให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่ดี เพื่อเป็นมาตรฐานและสอดคล้องตามกฎข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  2. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎเกณฑ์ภายในบริษัท
  3. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ ไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง
  4. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี รายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งให้ความเห็นต่อฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในเรื่องการบริหารสินทรัพย์ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
  5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากรและความร่วมมือของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

สำหรับปี พ.ศ. 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ /หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/ หรือ นางสาวพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ นางสาวกุลพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 แห่งสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่ออีกหนึ่งปี โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,470,000 บาท ซึ่งจะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี พ.ศ. 2563