นายไพรัช เมฆอาภรณ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี นายไพรัช เมฆอาภรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และมีนายสมนึก ชัยเดชสุริยะ และ ดร.ภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวณิสราลักษม์ สิชาปกรณ์รัช ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวม 4 ครั้ง ซึ่งได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุก ไตรมาส โดยมีการพิจารณาเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้

  1. พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี และผลการตรวจสอบรายไตรมาส เพื่อประเมินระบบงานและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำ เสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขแก่ส่วนตรวจสอบภายในโดยให้ดูแลการปฏิบัติงานให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมภายในที่ดี เพื่อเป็นมาตรฐานและสอดคล้องตามกฎข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  2. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎเกณฑ์ภายในบริษัท
  3. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นการดำเนินธุรกิจปกติ ไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง
  4. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี รายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งให้ความเห็นต่อฝ่ายบริหารของบริษัท ในเรื่องการบริหารสินทรัพย์ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
  5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร โดยไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากรและความร่วมมือของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อการปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

สำหรับปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งนางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ นางสาวพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ นางสาวกุลพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 แห่งสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่ออีกหนึ่งปี โดยกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,420,000 บาท ซึ่งจะนำเสนอ ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในปี พ.ศ. 2564