นายไพรัช เมฆอาภรณ์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงิน ด้านกฎหมาย โดยมีนายไพรัช เมฆอาภรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ และนายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 5 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ รวมทั้งการสอบทานรายการระหว่างกัน ระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อประโยชน์ต่อผู้ลงทุน

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน ประจำปี 2561 มีความถูกต้องในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. การสอบทานงานตรวจสอบภายใน

โดยพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของส่วนตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติขอบเขต แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยให้ส่วนตรวจสอบภายในรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส พบว่า การควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงาน และระบบงานสำคัญมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานและมีการติดตามฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ ให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามตามข้อเสนอแนะของการตรวจสอบภายใน มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่พบข้อบกพร่องใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญ

3. พิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  1. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันในการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการชำระค่าเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ให้กับบริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2018 เป็นการป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยอัตราที่เรียกเก็บเป็นอัตราเฉลี่ยมีความเป็นธรรมและเหมาะสม
  2. คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันในการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ในการรับซื้อไฟฟ้าจาก บริษัท บางเขนชัย จำกัด ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2018 โดยจ่ายชำระตามปริมาณที่ผลิตจริงในอัตราค่าไฟฟ้าอ้างอิงตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยให้ส่วนลดในอัตราร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 25 ปี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากสามารถประหยัดต้นทุนค่าไฟฟ้าจากส่วนลดที่ได้รับ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการ การให้คำปรึกษาในมาตรฐานบัญชี การสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งให้ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นที่น่าเชื่อถือและปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการบัญชีการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,400,000 บาท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ