ดร. ทนง พิทยะ

ประธานกรรมการ

ปี 2562 “ทีทีดับบลิว” เดินทางเข้าสู่ปีที่ 16 อย่างมั่นคงท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก ทิศทางของเศรษฐกิจถูกกำหนดโดย 2 ขั้วมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกผ่านสงครามการค้า (Trade War) ที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนับปี และสร้างแรงกระเพื่อมต่อเศรษฐกิจโลกและของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ GDP ของประเทศไทยลดลงมาต่ำสุดในรอบ 5 ปี หรือแม้แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้ลงมาต่ำสุดในรอบ 10 ปีเพื่อพยุงระบบเศรษฐกิจให้อยู่รอด แต่ด้วยโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินธุรกิจของ “ทีทีดับบลิว” ที่มีความมั่นคง จึงไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากปัจจัยดังกล่าว เห็นได้จากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ในภาวะที่มีความผันผวน

ด้านการดำเนินงาน เราตั้งใจให้ความสำคัญและใส่ใจในทุกกระบวนการ ที่มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการบริหารจัดการองค์กรด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใสและเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งในฐานะผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ “ทีทีดับบลิว” ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ตะกอน (Sludge) จากกระบวนการผลิตน้ำประปาได้ถูกนำมาวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในการสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน อีกทั้งน้ำในส่วนที่เหลือจากการรีดตะกอนจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการผลิตอีกครั้ง (Zero Discharge) โดยไม่มีน้ำถูกปล่อยทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ รวมถึงปัจจุบันในกระบวนการผลิตน้ำประปาได้มีการใช้ไฟฟ้าบางส่วนจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะช่วยลดการปล่อยมลพิษได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่แสดงถึงความใส่ใจต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ผสมผสานกับกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าและมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอในระยะยาว

จากความมุ่งมั่นและตั้งใจในทุกๆ ด้าน “ทีทีดับบลิว” ได้รับการจัดอันดับและประเมินในด้านต่างๆ จากหน่วยงานกำกับดูแล และสถาบันที่ได้รับการยอมรับ อาทิ ได้รับการประเมินบริษัทจดทะเบียนไทยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีความโด่ดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental Social Governance: ESG100) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสถาบันไทยพัฒน์ อีกทั้งได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น “หุ้นยั่งยืน” และเป็นรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้คำนวณดัชนี SET100, SETHD, SETTHSI อีกด้วย นอกจากนี้ ด้านความน่าเชื่อถือทางการเงิน บริษัทฯ ยังได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ จากบริษัท ทริส เรตติ้ง จำกัด ให้อยู่ในระดับ “AA-” (Double A minus) และแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” (Stable) อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี สะท้อนสถานภาพในการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่ง และคงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเอาไว้ได้ดีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นปีแรกที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “Thailand Corporate Excellence Awards 2019” สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม (Corporate Management Excellence) ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (Thailand Management Association หรือ TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย

และปี 2563 ที่กำลังจะเข้ามาถึงจะเป็นอีกหนึ่งปีที่มีความท้าทายยิ่งสำหรับ “ทีทีดับบลิว” ทั้งจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา แต่ด้วยศักยภาพ ความมุ่งมั่น และความตั้งใจของบริษัทฯ ในการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ส่งจ่ายให้กับผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นว่า ปี 2563 จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เราจะก้าวย่างไปได้อย่างมั่นคง

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ชุมชน และผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด ผมขอให้เชื่อมั่นว่าเราจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดี รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน เพื่อให้ “ทีทีดับบลิว” เติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมๆ กับการใส่ใจดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในทุกๆ มิติ และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป