ดร. ทนง พิทยะ

ประธานกรรมการ

ประเทศไทยในปี 2564 ยังคงเผชิญกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าคงต้องใช้เวลาฟื้นตัวกว่าจะสามารถเดินหน้าได้อย่างมีศักยภาพ ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการมองไปข้างหน้า ถึงภาพการแข่งขันของตลาดโลก ที่เราจำเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่ “ยุคเศรษฐกิจใหม่” หรือ “เศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital Economy) ที่แข่งขันกันด้วย “เทคโนโลยีขั้นสูง” และ “ทรัพยากรมนุษย์” (Human Capital) เพื่อเตรียมความพร้อม ไปสู่การแข่งขันอย่างแท้จริงที่กำลังจะเกิดขึ้น

ปี 2564 เป็นอีกหนึ่งปีที่ “ทีทีดับบลิว” ยังคงอยู่เคียงข้างพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการดำเนินกิจการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ และมาตรการป้องกันอย่างเข้มแข็งรัดกุม ทำให้สามารถส่งจ่าย “น้ำประปาคุณภาพ” ให้กับผู้ใช้น้ำในทุกภาคส่วนได้อย่าง “เพียงพอ” และ “ต่อเนื่อง” ท่ามกลางความท้าทายที่กระทบต่อภาพรวมของทั้งภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) หรือแม้แต่ภาคครัวเรือนเองก็ตาม

ด้านการเงิน บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้โดยทริสเรทติ้ง (TRIS Rating) ที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จากฐานะทางการเงินที่แข็งแรง และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดได้อย่างดี รวมถึงบริษัทฯ ยังคงกันสำรองเงินสดไว้ส่วนหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือขาดสภาพคล่อง พร้อมทั้งพยายามบริหารต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนด้วยการตั้งเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emissions: GHG) และลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า (Electricity Consumption) ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ร่วมกับการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกอย่าง Solar Rooftop ในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความพร้อม ในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค “เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ” (Low-carbon Economy) สอดรับกับเป้าหมายสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งสู่พลังงานสะอาด และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ หรือมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายใน ค.ศ. 2065-2070

สำหรับปี 2565 ที่น่าจะท้าทายกว่าเดิมสำหรับประเทศไทยและ “ทีทีดับบลิว” ไม่ว่าจะเป็นการที่ยังต้องอยู่ร่วมกับไวรัส COVID-19 ต่อไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันกันทางเทคโนโลยีของโลกธุรกิจที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แต่ด้วยศักยภาพและความพร้อมในด้านต่างๆ รวมไปถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจตามพันธกิจของบริษัทฯ ที่จะ “เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม” ผมมีความเชื่อมั่นว่า เราจะได้เห็นภาพของก้าวย่างที่มั่นคงตามความมุ่งมั่นที่เราตั้งใจไว้อย่างแน่นอน

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ชุมชน และผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจ และการดำเนินงานของ “ทีทีดับบลิว” มาโดยตลอด สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านป้องกันตนเองและครอบครัวจากการ แพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างมีวินัย เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าได้อีกครั้งพร้อมกับรอยยิ้ม และนั่นคือภาพ ที่ผมหวังไว้ว่าจะได้เห็นหลังจากวิกฤต COVID-19 สิ้นสุดลง