ดร. ทนง พิทยะ

ประธานกรรมการ

ถึงแม้ประเทศไทยได้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากความรุนแรงของปัญหาโรคระบาดดังกล่าว และได้ถูกซ้ำเติมจากสงครามยูเครน-รัสเซียที่ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องทั่วโลก สำหรับ “ทีทีดับบลิว” ในปี 2565 ที่ผ่านมา เรายังคงอยู่เคียงข้างพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการส่งจ่าย “น้ำประปาคุณภาพ” ให้กับผู้ใช้น้ำในทุกภาคส่วนได้อย่าง “เพียงพอ” และ “ต่อเนื่อง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ได้เดินหน้าต่อไป รวมถึงมีความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้ และพลิกฟื้นระบบเศรษฐกิจให้กลับมาเติบโตอีกครั้ง ซึ่งผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ได้สะท้อนผ่านตัวชี้วัดที่บริษัทฯ ได้รับจากองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆ ดังนี้

ด้านบรรษัทภิบาล TTW ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย “Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีเลิศ” และ "การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565" หรือ AGM Checklist ที่ 100 คะแนนเต็ม (5 เหรียญ) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย รวมถึงในระดับสากลเราได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนในระดับ ASEAN Asset Class จากโครงการ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) มุ่งสู่อีกระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ด้านการเงิน บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้โดยทริสเรทติ้ง (TRIS Rating) ที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “คงที่” (Stable) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 จากความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดได้ดี รวมถึงบริษัทฯ ลดความเสี่ยงกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือขาดสภาพคล่องด้วยการกันสำรองเงินสดไว้ส่วนหนึ่ง พร้อมทั้งการจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเงินกู้ยืม และไถ่ถอนหุ้นกู้ครบกำหนด ควบคู่ไปกับการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง ช่วยให้เราสามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งส่วนแบ่งกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งมีผลประกอบการที่โดดเด่น ช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานบรรทัดสุดท้ายของเราให้เติบโตสวนกระแสวิกฤตได้อีกปีหนึ่ง

ด้านความยั่งยืน TTW มีรายชื่อถูกคำนวณอยู่ในดัชนี SETTHSI และเป็น 1 ใน 170 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2565 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (7 ปี ต่อเนื่อง) รวมถึงได้รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award 2022” จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนถึงบทบาทการดำเนินงานของเราต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครบทุกมิติทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ทำการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emissions: GHG) จากกระบวนการทางธุรกิจทางอ้อม (Scope 2) ที่เกิดจากการใช้กระแสไฟฟ้าจากภายนอกในกระบวนการผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา โดยปี 2565-2568 เราตั้งเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า (Electricity Consumption) ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.03 และร้อยละ 1 ตามลำดับ ร่วมกับการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอย่าง Solar Rooftop สอดรับกับเป้าหมายของประเทศไทยและนานาชาติใน การยกระดับการแก้ปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่ด้วยทุกวิถีทาง พร้อมมุ่งสู่พลังงานสะอาด และลด การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Net-Zero Emissions) และความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ให้ได้ภายใน ค.ศ. 2050 และ 2065 ตามลำดับ (พ.ศ. 2593 และ พ.ศ. 2608)

สำหรับปี 2566 ประเทศไทยจะยังคงเผชิญกับความท้าทายจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ สงครามที่ยืดเยื้อ และต้นทุนในการดำรงชีวิตที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการแข่งขันกันอย่างดุเดือดทางเทคโนโลยีของโลกธุรกิจที่ทุกอย่างจะไม่เหมือนเมื่อวานอีกต่อไป สำหรับ TTW ในฐานะผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ของประเทศ เรามีความเชื่อมั่นในศักยภาพ และความพร้อมในการดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วนตามพันธกิจของบริษัทฯ ที่จะ “เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม” ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นว่าถ้าพวกเราทุกคนร่วมมือและเดินไปพร้อมๆ กัน ไม่มีปัญหาใดที่เราจะผ่านไปไม่ได้ และคงไม่ไกลเกินไปที่เราจะได้เห็นภาพของก้าวย่างที่มั่นคงของประเทศไทยเราอีกครั้ง

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ชุมชน และผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในการดำเนินงานของ “ทีทีดับบลิว” เสมอมา สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นทุกวิกฤตการณ์ และประเทศไทยในวันพรุ่งนี้จะเดินหน้าได้อีกครั้งพร้อมกับรอยยิ้มและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น...นั่นคือสิ่งที่ผมวาดหวังไว้ว่าจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพวกเราคนไทยทุกคน