ดร. ทนง พิทยะ

ประธานกรรมการ

ปี 2563 เป็น 1 ปีเต็มที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และถึงแม้ประเทศไทย จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีในระดับหนึ่ง พร้อมกับความพยายามที่จะจำกัดความเสียหายต่อภาพรวมของประเทศด้วยมาตรการเยียวยาวต่างๆ จากภาครัฐที่ออกมาเป็นระยะ แต่สถานการณ์ยังคงท้าทายอย่างมากต่อทั้งภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือแม้แต่ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs)

สำหรับ “ทีทีดับบลิว” ด้วยโครงสร้างและระบบการดำเนินธุรกิจที่มีความมั่นคง และการดำเนินงานตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Planning: BCP) อย่างเคร่งครัด พร้อมกับการกำหนดมาตรการป้องกันอย่างรัดกุม ทำให้เรายังสามารถส่งจ่ายน้ำประปาคุณภาพให้กับผู้ใช้น้ำให้ทุกภาคส่วนได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองของวัตถุดิบหลักและอะไหล่ที่จำเป็นในกระบวนการผลิตน้ำประปาเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลประกอบการในปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่าง น่าพึงพอใจ

ด้านการเงิน บริษัทฯ ได้กันสำรองเงินสดไว้ส่วนหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือ ขาดสภาพคล่อง พร้อมทั้งลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง ควบคู่ไปกับการลดใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและอาคารสำนักงานทุกแห่ง รวมทั้งการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก เช่น Solar Rooftop ในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคของ “เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ” (Low-carbon Economy) อย่างสมบูรณ์ในเร็ววัน และจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในทุกๆ ด้านทำให้ “ทีทีดับบลิว” ได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยงานกำกับดูแลและสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่องเช่นทุกๆ ปีที่ผ่านมา

สำหรับปี 2564 ที่กำลังเดินทางมาถึงนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งปีที่จะทวีความท้าทายสำหรับ “ทีทีดับบลิว” ทั้งจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองและสังคมที่เปราะบาง และมีความเปลี่ยนแปลงเกินจะคาดการณ์ได้แต่ด้วยศักยภาพและความพร้อมในด้านต่างๆ รวมไปถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจตามพันธกิจของบริษัทฯ ที่จะ “เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม” ผมมีความเชื่อมั่นว่าเราจะมีอีกหนึ่งย่างก้าวที่มั่นคง และยั่งยืนอย่างแน่นอน

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ชุมชน และผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ มาโดยตลอด สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีวินัยในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อที่ตัวเราเอง ครอบครัว และประเทศชาติจะได้ร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศกันต่อไป