ดร. ทนง พิทยะ

ประธานกรรมการ

ปี 2561 เป็นปีแห่งความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบที่มาจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่เกิดจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนซึ่งส่งผลให้เกิดความสั่นคลอนทางเศรษฐกิจทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาค แต่ท่ามกลางความผันผวนที่เกิดขึ้นมิได้มีผลกระทบกับผลประกอบการของบริษัทฯ เพราะเราดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น และใส่ใจในการทำงานในทุกขั้นตอน เห็นได้จากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนบนพื้นฐานขององค์ความรู้และการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง ตลอดจนให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจที่ยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้กับผู้ถือหุ้น และสร้างโอกาสการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว

นอกเหนือจากความสำเร็จด้านการดำเนินงานที่เห็นได้จากผลประกอบการแล้ว บริษัทฯ ยังตระหนักถึงบทบาทของผู้ผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพ เพียงพอและมีความต่อเนื่องเพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรม และภาคครัวเรือน ได้เติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจของประเทศ และพร้อมกับการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เห็นได้จากการที่บริษัท ฯ ได้รับการจัดอันดับและผลการประเมินในด้านต่างๆ จากหน่วยงานกำกับดูแลที่ดีและสถาบันที่ได้รับการยอมรับ อาทิ การได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทีมีความโดดเด่นด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental Social Governance หรือ ESG100) อย่างต่อเนื่อง และเป็นปีแรกที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัด “ดัชนีความยั่งยืน “ (SET THSI Index) บริษัทฯ ได้รับคัดเลือก เป็น 1 ใน 45 บริษัทจดทะเบียน ฯ ที่อยู่ในกลุ่มดัชนี นี้ อีกทั้งในเรื่องการกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับดีมากจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ติดต่อกันมาโดยตลอด ส่วนการทบทวนอันดับเครดิตองค์กร และตราสารหนี้ จากบริษัท ทริส เรสติ้ง จำกัด บริษัทได้จัดให้อยู่ในระดับ AA- (Double A minus) ติดต่อกันมาทุกปีเช่นกัน

สำหรับปี พ.ศ. 2562 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นผลที่สืบเนื่องจากสถานการณ์การเมืองที่ประเทศไทยที่จะมีการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความรอบคอบ และมุ่งเน้นการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพให้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน )

ผมขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน และผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลา ผมขอให้ทุกท่านเชื่อมั่น ว่าเราจะดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อให้ TTW เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นควบคู่ไปกับร่วมเสริมสร้างในความมั่นคงให้กับชุมชนและสังคม และใส่ใจตลอดจนช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ควบคู่กันตลอดไป