นายยุทธนา หยิมการุณ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ โดยมี นายยุทธนา หยิมการุณ เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ และ นายคาโอรุ อุเมฮาร่า เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวม 2 ครั้ง ซึ่งได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีการพิจารณาเรื่องสำคัญ สรุปได้ ดังนี้

  1. พิจารณาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำและความเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และกำหนด Board Skills Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็น มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ยังใช้ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการใหม่ และจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ที่เข้ามารับตำแหน่ง รวมถึงส่งเสริมให้กรรมการมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
  2. พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการผู้จัดการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงาน โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
  3. พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
  4. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code)

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กระบวนการสรรหาบุคคลและการกำหนดค่าตอบแทน มีความโปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน