เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมาย และก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน บริษัทจึงได้ใช้แนวทางในการดำเนินงาน ตามนโยบายภายใต้หลักการ ดังนี้

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการดำเนินธุรกิจ
เกี่ยวกับน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

คุณค่าองค์กร

ดำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจบนพื้นฐานของความพึงพอใจ
และผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการ

พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ทำงานเชิงรุกด้วยความคิดริเริ่ม
ทำงานเป็นทีม