วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ขายทุกรายที่ทำการซื้อขายผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้ขึ้นทะเบียนผู้ขาย เพื่อสามารถทำการซื้อขายได้
2. เพื่อเป็นแนวทางในการประเมิน จัดกลุ่ม และทบทวนรายชื่อผู้ขาย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ขาย
3. เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ขายที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ขายของ กลุ่มบริษัท TTW เป็นผู้ขายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ขาย

1. ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ขาย/ผู้ให้บริการ (Vendor List Form) พร้อมแนบเอกสารบริษัท ให้เจ้าหน้าที่จัดหา

2. เจ้าหน้าที่จัดหาตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารที่ได้รับทั้งหมด รวมทั้งตรวจสอบการเป็นผู้ขายที่ไม่เข้าข่ายขัดผลประโยชน์ หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบริษัท เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ขาย/ผู้ให้บริการ และส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ

3. หลังจากได้รับการอนุมัติแล้ว จะบันทึกชื่อผู้ขายรายนั้นในทะเบียนผู้ขายของกลุ่มบริษัท TTW และสามารถทำการซื้อขายกับผู้ขายรายดังกล่าวให้กับทุกหน่วยงานในบริษัทได้

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนผู้ขาย

ผู้ขายทุกรายต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ให้ครบถ้วน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นในการขึ้นทะเบียนผู้ขาย

กรอกรายละเอียดในใบสมัคร แบบขึ้นทะเบียนผู้ขาย/ผู้ให้บริการ (Vendor List Form) และลงนามโดยผู้มีอำนาจพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

แบบฟอร์มผู้ขาย

PDF 93.7 KB. ดาวน์โหลด

2.1 บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร / หนังสือแจ้งระบุธนาคารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และรายละเอียดวัตถุที่ประสงค์อายุไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง
- สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองฯ
- สำเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายที่ยังมีผลบังคับใช้ หากระบุในใบสมัครว่าเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองฯ
- สำเนาหนังสืองบการเงิน (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองฯ
- สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานระบบต่าง ๆ ที่ยังมีผลบังคับใช้ เช่น ISO 9001, ISO 14001 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง (ถ้ามี)
- สมุดแจ้งรายการสินค้า (Catalogue) (ถ้ามี)
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร / หนังสือแจ้งระบุธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง