บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด

บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด (TWO) เป็นบริษัทย่อยของ TTW มีผู้ถือหุ้นคือ TTW ถือหุ้นร้อยละ 68 และ PTW ถือหุ้นร้อยละ 32 ประกอบธุรกิจในการบริหารและจัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปาและระบบบำบัดน้ำเสีย ให้กับ TTW และ PTW นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (จ.ชลบุรี และ จ. ระยอง) TWO ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 Certified Operation, Maintenance, Water Management & Services ในด้านการให้บริการเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการโครงการผลิตน้ำประปาและบำบัดน้ำเสีย

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี:

กำลังการผลิตน้ำประปา สูงสุด 32,400 ลบ.ม./วัน

กำลังการบำบัดน้ำเสียสูงสุด 4,500 ลบ.ม./วัน


นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง:

กำลังการผลิตน้ำประปา สูงสุด 18,000 ลบ.ม./วัน

ประเภทธุรกิจ ธุรกิจในการบริหาร/จัดการระบบผลิตและจ่ายน้ำประปา/ระบบบำบัดน้ำเสีย
ทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 600,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท
ทุนชำระแล้ว 60,000,000 บาท
สถานที่ตั้ง

30/10 ม.12
ถนนพุทธมณฑลสาย 5
ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท์

0-2019-9490-3,
0-2019-9484-9

โทรสาร

(+662) 420-6064

เว็บไซต์

www.ttwplc.com