ติดต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองพนักงานและผู้แจ้งเบาะแส โดยจัดทำระบบฐานข้อมูลความลับซึ่งเข้าถึงได้เฉพาะผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

30/130 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

0-2019-9490-3 ต่อ 1106
0-2420-6064
ขอบคุณสำหรับความสนใจ หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับบริษัท สามารถส่งคำถาม หรือ ข้อสงสัยโดยกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มด้านล่าง
สามารถแนบไฟล์ขนาดสูงสุด : 2MB ,เป็นไฟล์ .doc, .docx และ .pdf เท่านั้น