หลักการกำกับดูแลกิจการ

ข้อบังคับบริษัท

ดาวน์โหลด PDF

ดาวน์โหลด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

TTW ยึดถือนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมี "ความเป็นธรรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"

คู่มือการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ดาวน์โหลด

นโยบายบรรษัทภิบาล
ของทีทีดับบลิว

ดาวน์โหลด

นโยบายแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

ดาวน์โหลด

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ดาวน์โหลด

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ดาวน์โหลด

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

กฏบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
97 KB
กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
123 KB
กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
109 KB
กฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
104 KB
กฏบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
112 KB