หลักการกำกับดูแลกิจการ

ข้อบังคับบริษัท

ดาวน์โหลด PDF

ดาวน์โหลด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

TTW ยึดถือนโยบาย และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมี "ความเป็นธรรม โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ดาวน์โหลด

นโยบายบรรษัทภิบาล
ของทีทีดับบลิว

ดาวน์โหลด

นโยบายแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน

ดาวน์โหลด

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

นโยบายด้านการซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ดาวน์โหลด

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ดาวน์โหลด

นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ดาวน์โหลด

นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ดาวน์โหลด

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

ดาวน์โหลด

กฏบัตร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
97 KB
กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
123 KB
กฏบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
109 KB
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล
103 KB