รายนามนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

คุณ อมรรัตน์ คำสัตย์

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

คุณ ธดากรณ์ รัตนศรีประเสริฐ

บริษัท หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณ เวทิต ตั้งจินดากุล

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

คุณ ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

คุณ ธัญญา อุดม

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

คุณ จิตรา อมรธรรม

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)

คุณ สิริการย์ กฤษฏิ์นิพัทธ์

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณ ธนัฐภัทร สุขศรีชวลิต

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

คุณ ศุภชัย วัฒนวิเทศกุล

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณ สยาม ติยานนท์

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณ พงศ์ภัทร สิริพิพัฒน์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด

คุณ นลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

คุณ ศักดิ์สิทธิ์ พัฒนานารักษ์

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

คุณ ปวีณ์นุช ศรีตระกูล

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)

คุณ กิจพัฒน์ วงษ์เมตตา

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

คุณ แพรธิดา กาญจนาเวส

บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณ สิทธิเดช ประเสริฐรุ่งเรือง

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

คุณ อรมงคล ตันติธนาธร

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณ Maria Lapiz

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณ สุทธิชัย คุ้มวรชัย

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด

คุณ วราภรณ์ วิบูลคณารักษ์

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณ โกวิท พงศ์วิญญู

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณ ศิวกร มิตรสันติสุข

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุณ สุโชติ ถิรวรรณรัตน์

บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

คุณ วัชเรนทร์ จงยรรยง

บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณ เกษม พันธ์รัตนมาลา

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

คุณ ณัฏฐ์วริน ไตรภพสกุล

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

คุณ สนทนาวุฒิ รัชตระกูล

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด

คุณ วีรยา รัตนวรทิพย์

บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

คุณ พรทิพย์ กังวานพณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด

คุณ ปัณณวิชย์ ฤทธาสิรินันท์