ข้อมูลหุ้นกู้
สัญลักษณ์ ชื่อหุ้นกู้ มูลค่า
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ วันที่ออก วันที่ครบกำหนด ราคาหุ้นกู้
TTW192A หุ้นกู้บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 1,500 4.40% 7 ปี 22 ก.พ. 2555 22 ก.พ. 2562
TTW222A หุ้นกู้บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 2,000 4.60% 10 ปี 22 ก.พ. 2555 22 ก.พ. 2565
TTW182A หุ้นกู้บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 1,000 3.06% 3 ปี 6 ก.พ. 2558 6 ก.พ. 2561
TTW202A หุ้นกู้บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2558 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 500 3.37% 5 ปี 6 ก.พ. 2558 6 ก.พ. 2563
TTW255A หุ้นกู้บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 1,400 3.98% 10 ปี 21 พ.ค. 2558 21 พ.ค. 2568

หมายเหตุ: บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557

อันดับความน่าเชื่อถือ AA- โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
วิธีการออก Public Offering
วันที่ออก 22 ก.พ. 2555
กำหนดไถ่ถอน 22 ก.พ. 2562
อายุหุ้นกู้ 7 ปี
มูลค่า 1,500 ล้านบาท
มูลค่า Par 1,000 บาท
ประเภทดอกเบี้ย คงที่
อัตราดอกเบี้ย 4.40%
วันจ่ายอัตราดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
นายทะเบียนหุ้นกู้  
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
  • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
  • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
อันดับความน่าเชื่อถือ AA- โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
วิธีการออก Public Offering
วันที่ออก 22 ก.พ. 2555
กำหนดไถ่ถอน 22 ก.พ. 2565
อายุหุ้นกู้ 10 ปี
มูลค่า 2,000 ล้านบาท
มูลค่า Par 1,000 บาท
ประเภทดอกเบี้ย คงที่
อัตราดอกเบี้ย 4.60%
วันจ่ายอัตราดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
นายทะเบียนหุ้นกู้  
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
  • บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
  • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
อันดับความน่าเชื่อถือ AA- โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
วิธีการออก Public Offering
วันที่ออก 6 ก.พ. 2558
กำหนดไถ่ถอน 6 ก.พ. 2561
อายุหุ้นกู้ 3 ปี
มูลค่า 1,000 ล้านบาท
มูลค่า Par 1,000 บาท
ประเภทดอกเบี้ย คงที่
อัตราดอกเบี้ย 3.06%
วันจ่ายอัตราดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
อันดับความน่าเชื่อถือ AA- โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
วิธีการออก Public Offering
วันที่ออก 6 ก.พ. 2558
กำหนดไถ่ถอน 6 ก.พ. 2563
อายุหุ้นกู้ 5 ปี
มูลค่า 500 ล้านบาท
มูลค่า Par 1,000 บาท
ประเภทดอกเบี้ย คงที่
อัตราดอกเบี้ย 3.37%
วันจ่ายอัตราดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือ AA- โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
วิธีการออก Private Placement
วันที่ออก 21 พ.ค. 2558
กำหนดไถ่ถอน 21 พ.ค. 2568
อายุหุ้นกู้ 10 ปี
มูลค่า 1,400 ล้านบาท
มูลค่า Par 1,000 บาท
ประเภทดอกเบี้ย คงที่
อัตราดอกเบี้ย 3.98%
วันจ่ายอัตราดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย