ข้อมูลหุ้นกู้
สัญลักษณ์ ชื่อหุ้นกู้ มูลค่า
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย อายุหุ้นกู้ วันที่ออก วันที่ครบกำหนด ราคาหุ้นกู้
TTW255A หุ้นกู้บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 1,400 3.98% 10 ปี 21 พ.ค. 2558 21 พ.ค. 2568
TTW232A หุ้นกู้บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 1,000 2.33% 5 ปี 1 ก.พ. 2561 1 ก.พ. 2566
TTW272A หุ้นกู้บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 1,000 2.41% 7 ปี 2 เดือน 20 ธ.ค. 2562 20 ก.พ. 2570

หมายเหตุ: บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557

อันดับความน่าเชื่อถือ AA- โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
วิธีการออก Private Placement
วันที่ออก 21 พ.ค. 2558
กำหนดไถ่ถอน 21 พ.ค. 2568
อายุหุ้นกู้ 10 ปี
มูลค่า 1,400 ล้านบาท
มูลค่า Par 1,000 บาท
ประเภทดอกเบี้ย คงที่
อัตราดอกเบี้ย 3.98%
วันจ่ายอัตราดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
  • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือ AA- โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
วิธีการออก ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
วันที่ออก 1 ก.พ. 2561
กำหนดไถ่ถอน 1 ก.พ. 2566
อายุหุ้นกู้ 5 ปี
มูลค่า 1,000 ล้านบาท
มูลค่า Par 1,000 บาท
ประเภทดอกเบี้ย คงที่
อัตราดอกเบี้ย 2.33%
วันจ่ายอัตราดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ -
อันดับความน่าเชื่อถือ AA- โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด
วิธีการออก ผู้ลงทุนสถาบัน
วันที่ออก 20 ธ.ค. 2562
กำหนดไถ่ถอน 20 ก.พ. 2570
อายุหุ้นกู้ 7 ปี 2 เดือน
มูลค่า 1,000 ล้านบาท
มูลค่า Par 1,000 บาท
ประเภทดอกเบี้ย คงที่
อัตราดอกเบี้ย 2.41%
วันจ่ายอัตราดอกเบี้ย ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ -

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)