ประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
เอกสารแนบ 1 - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เอกสารแนบ 2 - ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565
เอกสารแนบ 3 - ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เอกสารแนบ 4 - หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบ 5 - ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 6 - ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เอกสารแนบ 7 - ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect)
เอกสารแนบ 8 - แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้น การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
เอกสารแนบ 9 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
การส่งคำถามล่วงหน้า
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565