ประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
วิดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เอกสารแนบ 1 - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เอกสารแนบ 2 - รายงานประจำปี 2563
เอกสารแนบ 3 - ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564
เอกสารแนบ 4 - ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 5 - หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบ 6 - ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 7 - ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เอกสารแนบ 8 - ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ 9 - แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล
เอกสารแนบ 10 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)
เอกสารแนบ 11 - แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2563
เอกสารแนบ 12 - แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้น การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (E-AGM)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
การส่งคำถามล่วงหน้า
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564