ประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ลงทะเบียน
รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
แบบเสนอคำถามล่วงหน้า อ่านเพิ่มเติม
เอกสารแนบหนังสือเชิญประชุม
เอกสารแนบ 1 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (QR Code)
เอกสารแนบ 2 - ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566
เอกสารแนบ 3 - ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เอกสารแนบ 4 - หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบ 5 - ตารางเปรียบเทียบ การแก้ไขข้อบังคับบริษัท
เอกสารแนบ 6 - ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect)
เอกสารแนบ 7 - ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้แทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เอกสารแนบ 8 - ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 9 - การลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 10 - ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สิ่งที่ส่งมาด้วย - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566