บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ TTW
เลขทะเบียนบริษัท 0107549000114
เลขรหัสหลักทรัพย์สากล ในประเทศ: TH0961010Y04
ต่างด้าว: TH0961010Y12
NVDR: TH0961010R11
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 30/130 หมู่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการสาธารณูปโภคในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
ทุนจดทะเบียน 3,990,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 3,990,000,000 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 3,990,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 22 พฤษภาคม 2551
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน นาย สมเกียรติ ปัทมมงคลชัย (วันที่เริ่มต้น 08/08/2548)
ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี นาย เปรม เลี่ยมสกุล (วันที่เริ่มต้น 01/01/2557)
เว็บไซต์
http://www.ttwplc.com
ติดต่อ
สำนักงานใหญ่:
โทรศัพท์ (+662) 019-9484-9 ต่อ 1106. โทรสาร (+662) 420-6064
สำนักกรรมการผู้จัดการ:

ด้านบรรษัทภิบาลและเลขานุการบริษัท

  • โทรศัพท์: (+662) 019-9484-9 ต่อ 1106
  • e-mail: cg@ttwplc.com

ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

  • โทรศัพท์: (+662) 019-9484-9 ต่อ 1108
  • e-mail: ir@ttwplc.com

บุคคลอ้างอิง

ผู้สอบบัญชี :

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

193/136-137 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  • โทรศัพท์ (+662) 264-0777 (+662) 661-9190
  • โทรสาร (+662) 264-0789-90
ที่ปรึกษากฎหมาย :

บริษัท ออฟฟิศเซส ออฟ เอ็น แอนด์ เค จำกัด

990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  • โทรศัพท์ (+662) 636-1111
  • โทรสาร (+662) 636-0000