คณะกรรมการบริษัท

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 กันยายน 2549

ประวัติการศึกษา / การอบรม

ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการจัดการ วิทยาลัยเซาธ์อีสบางกอก

ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ด้านวิศวกรรม) สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 10/2560 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 18/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 50/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่น 13/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 4/2550 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่น 366 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน
รักษาการประธานกรรมการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน
กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
2541 - 2558
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2537 - 2558
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น

2553 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด
2547 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซาท์อีสท์ เอเซีย เอนเนอร์จี จำกัด
2542 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล ซัพพลาย จำกัด
2539 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด
2534 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ช.การช่างเรียลเอสเตท จำกัด

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

ทางตรง : 0.0050
ทางอ้อม : 0.0025

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

อานางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์