โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ
ปี 2556

จัดการประกวดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยยังคงกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 5) อายุระหว่าง 14-19 ปี จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ หัวข้อการประกวด "นวัตกรรมอนุรักษ์น้ำในชุมชนอย่างยั่งยืน” ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศใน ปี 2556 เพื่อเป็นผู้แทนประเทศเข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายของการประกวดนานาชาติ Stockholm Junior Water Prize 2014 (SJWP) ที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 1-5 กันยายน 2557 ผู้ชนะเลิศ ปี 2556 ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎ์พิทยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี งานวิจัยชื่อ "พลาสติก GBC ที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากการทำยางแผ่นดิบ"

ปี 2557

จัดการประกวดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ (ไม่เกินมัธยมศึกษาปีที่ 5) อายุระหว่าง 14-19 ปี ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมการอนุรักษ์น้ำสู่ความยั่งยืน” (Water Conservation Innovation toward Sustainability) โดยหัวข้อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ได้รับความสนใจมี 5 ข้อ ประกอบด้วย
1. Drought/flooding น้ำแล้ง/น้ำท่วม
2. Ground water น้ำใต้ดิน
3. Salinisation น้ำเค็ม
4. Pharmaceutical problems in water น้ำปนเปื้อนเวชภัณฑ์
5. Sanitation and hygiene น้ำเกี่ยวกับสุขอนามัย
ทั้งนี้ หัวข้อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำข้างต้นควรเป็นการแก้ปัญหาระดับประเทศหรือระดับโลก ซึ่งคณะกรรมการตัดสินจะพิจารณาผลงานผู้ชนะเลิศ ปี 2557 เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนประเทศเข้าร่วมประกวดในระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการ Stockholm Junior Water Prize (SJWP) 2015 ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดนต่อไป

ผลการประกวด
ปี 2554

บริษัทฯ และ สสวท. ร่วมกันจัดประกวดผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์น้ำสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ปทุมธานี,นนทบุรี,นครปฐม,สมุทรสาคร และสมุทรปราการ) จำนวน 6 จังหวัด โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน ศึกษานารี กรุงเทพฯ
ชื่อผลงาน เครื่องเติมอากาศใต้น้ำลึก โดยระบบท่อในแหล่งน้ำธรรมชาติ
ดูผลงาน
รองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน วัดศรีมหาโพธิ์ นครปฐม
ชื่อผลงาน สาหร่ายมหัศจรรย์ สร้างสรรค์แหล่งน้ำ
ดูผลงาน
รองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
ชื่อผลงาน อุปกรณ์บำบัดตะกั่วจากน้ำทิ้งด้วยขี้เลื่อย
ดูผลงาน
รางวัลชมเชย (1)
โรงเรียน รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
ชื่อผลงาน กานำน้ำหมักชีวภาพ (EM) ที่มีประสิทธิภาพมาใช้บำบัดน้ำเสียและตัดวงจรชีวิตลูกน้ำ
ดูผลงาน
รางวัลชมเชย (2)
โรงเรียน เบญจมเทพอุทิศ เพชรบุรี
ชื่อผลงาน Reuse น้ำยาล้างจาน
ดูผลงาน
รางวัลชมเชย (3)
โรงเรียน สามพรานวิทยา นครปฐม
ชื่อผลงาน การปรับปรุงคุณภาพของน้ำเสียเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกพืช
ดูผลงาน
ปี 2555

บริษัทฯ และ สสวท. ร่วมกันจัดประกวดผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์น้ำสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 77 จังหวัด โดยมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
ชื่อผลงาน ชุดอุปกรณ์ดูดซับโลหะหนักในน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมด้วยวัสดุดูดซับธรรมชาติ
ดูผลงาน
รองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรุงเทพมหานคร
ชื่อผลงาน การบำบัดแคดเมียมและสังกะสีในน้ำเสียด้วยต้นสาบเสือ
ดูผลงาน
รองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน ภูมิซรอลวิทยา ศรีสะเกษ
ชื่อผลงาน อุปกรณ์กำจัดวัชพืชอนุรักษ์น้ำ
ดูผลงาน
รองชนะเลิศ อันดับ 3
โรงเรียน ผดุงนารี มหาสารคาม
ชื่อผลงาน อุปกรณ์ดักหอยเชอรี่
ดูผลงาน
รางวัลชมเชย (1)
โรงเรียน ดํารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย
ชื่อผลงาน การใช้ฟางข้าวร่วมกับพืชน้ำท้องถิ่นในการจัดการระบบน้ำเลี้ยงปลานิลไร้กลิ่นสาบโคลน
รางวัลชมเชย (2)
โรงเรียน อัสสัมชัญลำปาง ลำปาง
ชื่อผลงานการศึกษาเปรี่ยบเทียบอัตราส่วนความลงตัวระหว่างเถ้าไม้มะขามต่อดินขาว ในการผลิตไส้กรองเซรามิก
รางวัลชมเชย (3)
โรงเรียน ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
ชื่อผลงาน การศึกษารูปแบบการจัดการระดับน้ำ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของเมล็ดข้าวพันธุ์ชัยนาท 1
ดูผลงาน
ปี 2556

 บริษัทฯ และ สสวท. ร่วมกันจัดประกวดผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์น้ำสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 77 จังหวัด โดยประกวดเป็นปีที่ 3 ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน สุราษฏร์พิทยา
ชื่อผลงาน พลาสติก GBC ที่เลี้ยงด้วยน้ำทิ้งจากการทำยางแผ่นดิบ
ดูผลงาน
รองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
ชื่อผลงาน นวัตกรรมลดฝุ่นถนนลูกรังด้วยน้ำทิ้งโรงงานกระดาษสา
ดูผลงาน
รองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน บุษวาทย์วิทยาลัย
ชื่อผลงาน การพัฒนาตัวกระจายแก๊สออกซิเจนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและดูดซับโลหะหนัก
ดูผลงาน
รางวัลชมเชย (1)
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ชื่อผลงาน วัสดุดูดซับคราบน้ำมันในแหล่งน้ำจากธรรมชาติ
ดูผลงาน
รางวัลชมเชย (2)
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ชื่อผลงาน การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำทิ้งจากการผลิตแผ่นยางดิบ โดยกระบวนการย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอน
ดูผลงาน
รางวัลชมเชย (3)
โรงเรียน พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
ชื่อผลงานประสิทธิภาพการดูดซับสีในน้ำทิ้งจากสีย้อมผ้าด้วยเยื่อกระดาษที่ใช้แล้วร่วมกับอุปกรณ์ต้นแบบ
ปี 2557

บริษัทฯ และ สสวท. ร่วมกันจัดประกวดผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์น้ำสำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 77 จังหวัด โดยประกวดเป็นปีที่ 4 ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพ
ชื่อผลงาน โปรแกรม WAM สำหรับวิเคราะห์การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อลดผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งอย่างยั่งยืน
ดูผลงาน
รองชนะเลิศ อันดับ 1
โรงเรียน ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย
ชื่อผลงาน การใช้สารสกัดจากน้ำทิ้งในการผลิตเส้นไหมเพื่อควบคุมการปลดปล่อยตัวยาในลูกประคบไทย
ดูผลงาน
รองชนะเลิศ อันดับ 2
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ชื่อผลงาน การผลิตเส้นใยคอมโพสิตเสริมนาโนซิลิกาจากแกลบเพื่อกำจัดน้ำมันและโลหะหนักจากน้ำเสียอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม
ดูผลงาน
รางวัลชมเชย (1)
โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
ชื่อผลงาน การศึกษาความเหมาะสมของการนำดอกหญ้าขจรจบมาใช้ในการดูดซับคราบน้ำมันในแหล่งน้ำ
ดูผลงาน
รางวัลชมเชย (2)
โรงเรียน ราชินีบูรณะ นครปฐม
ชื่อผลงาน เครื่องเตือนภัยน้ำเค็ม (Salinity Water Warning Machine)
ดูผลงาน
รางวัลชมเชย (3)
โรงเรียน ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
ชื่อผลงานการศึกษาแผ่นปุ๋ยจากมูลโคแทนพลาสติกคลุมดินเพื่อลดการใช้น้ำในการปลูกพริกกะเหรี่ยง
ดูผลงาน