บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่าความสำเร็จอย่างยั่งยืนของกิจการ ไม่เพียงขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินการของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนที่เราประกอบธุรกิจ ตลอดจนสังคมโดยรวม จึงกำหนดพันธกิจไว้ว่า “เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม” โดยบริษัทฯ จะให้ความใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้กลุ่มบริษัททีทีดับบลิวยังมุ่งมั่นใส่ใจดำเนินธุรกิจการผลิตและจ่ายน้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนและสังคมเพื่อรักษาดุลยภาพทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม สะท้อนผ่านการดำเนินงาน ดังนี้

กิจกรรม/โครงการ
การส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เกิดทั่วทั้งองค์กรตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวัน
การส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เกิดทั่วทั้งองค์กรตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวัน
การลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจน้ำประปา โดยการก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปากระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
การนำเทคโนโลยีเมมเบรนที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้ในการผลิตน้ำประปาของโรงผลิตน้ำประปากระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
กิจกรรม/โครงการ
วางท่อระบายน้ำ (Box Culverts) พร้อมระบบระบายน้ำอัตโนมัติ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรอระบายบนผิวจราจรของถนนเศรษฐกิจ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 1,500 เมตร มูลค่ารวม 37,503,870 บาท    
การดำเนินกิจกรรมและโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ
ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกแก่พนักงานให้เป็นคนดีของสังคมและเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยการรับสมัครพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์
จัดหลักสูตรอบรมด้านวิชาชีพแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ
กิจกรรม/โครงการ
โครงการวิจัยตะกอนน้ำประปาและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อลดภาระในการกำจัดและพัฒนาทักษะอาชีพแก่ชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงโรงผลิตน้ำประปาประทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบสถาปัตยกรรมสีเขียว (Green Architecture) โรงผลิตน้ำประปากระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
โรงผลิตน้ำประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงาน หรือ Demand Response ปี 2560 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
โครงการศึกษาติดตั้ง Solar Rooftop บนถังน้ำใสของโรงผลิตน้ำประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม
โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ ทำการปลูกป่าต้นน้ำ พื้นที่ 5,000 ไร่ จำนวน 1,000,000 ต้น ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี