สังคม
การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทฯ กำหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความปลอดภัยอย่างชัดเจนสอดคล้องตามกฎหมาย โดยนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS18001) มาใช้เป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยพัฒนาให้พนักงานมีมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน
1. นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 • ผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • สร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าโดยตรงและลูกค้าโดยอ้อม
 • ปรับปรุงและพัฒนาความรู้และความสามารถ ทักษะ และความชำนาญให้กับพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ
 • ป้องกันมลพิษที่จะกระทบสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของบริษัทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด
 • ป้องกันและลดอุบัติเหตุ อันตราย และความเจ็บป่วยจากการปฏิบัติงานของพนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
 • เตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์เหล่านั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อบุคคลและทรัพย์สินทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
2. เป้าหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 • การเป็นองค์กรที่ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน (Injury & Illness Free Operation)
3. กลยุทธ์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สร้างมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกระดับ โดยผู้บริหารต้องเป็นผู้นำ
 • เพิ่มศักยภาพและความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
 • สร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานและคู่ธุรกิจ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการทำงานให้เกิดความปลอดภัย
4. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อบริษัทฯ
รายชื่อคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)
ชื่อ – นามสกุล ระดับ / ตำแหน่ง ตำแหน่งใน คปอ.
1. นายเปรม เลี่ยมสกุล ผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร ประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ รัตนเถลิงศักดิ์ ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา กรรมการ
3. นายธเนศ ศรีสุนทรไท ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ กรรมการ
4. นายพลกฤษณ์ อัศววราตระกูล ผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ กรรมการ
5. นายนพดล ตังสุวรรณ์ ผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา กรรมการและเลขานุการ
แนวทางการบริหารจัดการการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
บริษัทฯ เชื่อมั่นในการปลูกฝังความปลอดภัยว่ามีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร จึงมุ่งเน้นพัฒนาและยกระดับวุฒิภาวะความปลอดภัยผ่านระบบการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ดังนี้
การปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยนั้น บริษัทฯ เริ่มจากการให้ความสำคัญของผู้บริหารระดับสูง การสร้างความรู้ความเข้าใจ และต้องมีการรณรงค์ส่งเสริมอย่างเป็นระบบผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นและเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ
สุขภาพของพนักงาน
บริษัทฯ มีความตระหนักดีว่า สุขภาพที่ดีของพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้จัดสถานที่ทำงานและสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ เพื่อสุขภาวะที่ดีของพนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจติดตามและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ได้นำประเด็นการดูแลสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานมาตั้งเป็น KPI (Key Performance Indicator) โดยกำหนดให้หน่วยงานส่วนความปลอดภัยเป็นผู้รับผิดชอบ โดยส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมประเด็น ดังนี้
1. ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
 • มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น แสงสว่าง ความร้อน เสียงดัง และอันตรายจากสารเคมี เป็นต้น
 • มีการเฝ้าระวังโดยการตรวจวัดภาวะแวดล้อม และตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี
2. ด้านสภาพแวดล้อมทางจิตสังคมที่ทำงาน
 • วัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมระบบการทำงานที่ชัดเจน ปราศจากความเครียดจากการทำงานส่งผลให้พนักงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุข อาทิเช่น มีนโยบาย และ Core Competency ที่ชัดเจน เป็นต้น
 • จัดให้มีกลุ่มไลน์เพื่อสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น การส่งข้อมูลข่าวสาร และความห่วงใย
 • การแข่งขันกีฬาภายในและจัดตั้งชมรมกีฬาเดินวิ่ง แบดมินตัน และฟุตบอล เพื่อส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคีให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี
 • กิจกรรม “สานสัมพันธ์วันครอบครัว TTW”
3. ด้านทรัพยากรและโอกาส
บริษัทฯ จัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการทำงานของพนักงาน อาทิเช่น ระบบคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต Edutainment Room ระบบข่าวสารต่างๆ นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีเวทีสำหรับให้พนักงานได้แสดงความสามารถในการปรับปรุงงานผ่านกิจกรรม Kaizen เพื่อสร้างโอกาสและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งชมรมออกกำลังกาย ได้แก่ ชมรมเดินวิ่ง ชมรมแบดมินตัน และชมรมฟุตบอล เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี
ความสำคัญของพนักงาน
บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญต่อพนักงานซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาพนักงานให้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำงานอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยมุ่งหวังให้พนักงานนำทักษะความรู้มาใช้ในการพัฒนาต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการให้ได้ตามมาตรฐานคุณภาพและสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
การจ้างงานและเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นต่อการมีคุณธรรมและมนุษยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ด้วยเล็งเห็นคุณค่าของพนักงานที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนองค์กรให้มีความเจริญเติบโต โดยใช้หลักความเสมอภาค เท่าเทียม ไม่แบ่งแยกและมีจริยธรรมในการปฏิบัติต่อพนักงาน การเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้มีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างรากฐานและพัฒนาองค์กรอย่างมั่นคงและยั่งยืน
บริษัทฯ ตระหนักดีว่า สิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่บุคคลพึงมี บุคคลในที่นี้ครอบคลุมถึงชุมชนและสังคม ตลอดจนคู่ค้าในสายโซ่อุปทานของธุรกิจ อีกทั้งสิทธิของบุคคลเหล่านั้นยังครอบคลุมถึงสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยครอบคลุมประเด็นการจ้างงาน สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การบริหารค่าตอบแทน เป็นต้น โดยสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไม่สนับสนุนการการกดขี่ แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและด้านแรงงานและทำความเข้าใจกับพนักงานพร้อมเผยแพร่ไว้บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ
แนวทางการบริหารจัดการและผลการดำเนินงาน
การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ปี 2541 มาตรา 96 เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
แผนการพัฒนาความสามารถพนักงาน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาความพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงคุณภาพของการผลิตสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาความสามารถพนักงานทุกระดับ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานฝึกฝนและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมตามแต่ละสายงานทั้งระดับผู้บริหารและระดับพนักงานตามโมเดลการพัฒนาความสามารถพนักงานด้านล่าง
บริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบผลิตน้ำประปาให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดในสัญญาซื้อขายน้ำประปากับ กปภ. และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้
หมวดลักษณะ รายการ เกณฑ์ที่กำหนดสูงสุด เกณฑ์ที่อนุโลมให้สูงสุด

คุณลักษณะทางกายภาพ

สี 5 ปลาตินัม-โคบอลต์ 15 ปลาตินัม-โคบอลต์
รส ไม่เป็นที่รังเกียจ ไม่เป็นที่รังเกียจ
กลิ่น ไม่เป็นที่รังเกียจ ไม่เป็นที่รังเกียจ
ความขุ่น 5 ซิลิกา 20 ซิลิกา
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.5 ถึง 8.5 ไม่เกิน 9.2

คุณลักษณะทางเคมี
(หน่วย : มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เดซิเมตร)

ปริมาณสารทั้งหมด 500 1,500
เหล็ก 0.5 1.0
มังกานีส 0.3 0.5
เหล็ก และมังกานีส 0.5 1.0
ทองแดง 1.0 1.5
สังกะสี 5.0 15
คัลเซียม 75 200
นักเนเซียม 50 150
ซัลเฟต 200 250
คลอไรด์ 250 600
ฟลูออไรด์ 0.7 1.0
ไนเตรต 45 45
อัลคิลเบนซิลซัลโฟเนต 0.5 1.0
ฟีโนลิกซับสแตนซ์ 0.001 0.002

สารเป็นพิษ
(หน่วย : มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เดซิเมตร)

ปรอท 0.001 -
ตะกั่ว 0.05 -
อาร์เซนิก 0.05 -
เซเลเนียม 0.01 -
โครเมียม 0.05 -
ไซอะไนด์ 0.2 -
คัดเมียม 0.01 -
บาเรียม 1.0 -

คุณลักษณะทางจุลชีววิทยา
(โคลีนีต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)

แสตนดาร์ดเพลตเคานต์ 500 -
เอ็มพีเอ็น น้อยกว่า 2.2 -
อีโคไล ไม่มี -
แนวทางการบริหารจัดการและผลการดำเนินงาน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดประเด็นสำคัญในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ตามแนวคิด “คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต” เพื่อก่อให้เกิดความสมดุลทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

1. ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก

บริษัทฯ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่พนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร นำไปสู่การเป็นองค์กรที่โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิต ดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร

2. สนับสนุนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมและโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยคำนึงถึงการป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. ผลักดันให้พนักงานทุกระดับและคู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจมีส่วนร่วมในกิจกรรม CSR ทั่วทั้งองค์กร

บริษัทมุ่งมั่นและสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ในด้านความปลอดภัย สุขภาพร่างกาย การดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่รอบโรงผลิตน้ำประปา สถานีสูบน้ำดิบ และพื้นที่ดำเนินธุรกิจ รวมถึงชุมชนระยะไกลสามารถพึ่งพาตนเอง โดยนำเอาโครงสร้างพื้นฐานทางธรรมชาติ วัตถุดิบที่มีอยู่ตามสภาพแวดล้อม และทักษะความเชี่ยวชาญที่มีอยู่นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้น 4 ประเด็นหลัก ดังนี้

 • การเลือกพื้นที่การดำเนินงานที่เหมาะสมทางกายภาพ และทรัพยากรชุมชน
 • การสำรวจความต้องการและความสามารถของชุมชน
 • การเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถของชุมชน
 • การนำไปขยายผลเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม (Creating Shared Value)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม โดยใช้กรอบการทำงาน 5 ด้าน ดังนี้

 • การนำทักษะความเชี่ยวชาญขององค์กรเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม
 • การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
 • การสร้างความร่วมมือ
 • การดูแลสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
 • การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม
การนำทักษะความเชี่ยวชาญขององค์กรเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคม

เป็นที่ทราบกันดีว่า “น้ำคือชีวิต” บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคน้ำประปาที่สะอาด รวมทั้งให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ที่ต้องการเติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ด้วยการเป็นผู้นำในธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้นำความรู้ความสามารถด้านการผลิตน้ำประปามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยการผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มบรรจุขวดที่สะอาดและได้มาตรฐานคุณภาพ และสนับสนุนน้ำประปาแก่ประชาชนที่มีความขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้สามารถเข้าถึงการใช้น้ำที่มีคุณภาพ ส่งผลให้มาตรฐานการใช้ชีวิตประจำวันของชุมชนดีขึ้น

โครงการ ลักษณะการดำเนินงาน
โครงการน้ำดื่มบรรจุขวด บริษัทฯ ได้ทำการผลิตและแจกจ่ายน้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 350 มิลลิลิตร ด้วยระบบการผลิตแบบ RO (Reverse Osmosis) เพื่อสนับสนุนให้กับกิจกรรมสาธารณกุศลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การบริการน้ำประปาแก่ประชาชน บริษัทฯ บริการ “น้ำประปา” แก่ชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามารับน้ำประปาที่โรงผลิตน้ำประปาของบริษัทฯ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนช่วงภาวะภัยแล้งหรือช่วงที่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

หนึ่งในความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ คือ การสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสด้านการศึกษาของเยาวชน ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำการโครงการสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ทุนการศึกษา อาคารเรียน ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ ห้องสุขา อุปกรณ์การศึกษา และระบบน้ำดื่ม เป็นต้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเข้ามาช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โครงการ ลักษณะการดำเนินงาน
โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่บริการ บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่บริการในเขตพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร และปทุมธานี ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสจังหวัดสุรินทร์ บริษัทฯ ร่วมกับ สำนักงานรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ทำการคัดเลือกโรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการฯ
การสร้างความร่วมมือ
โครงการ ลักษณะการดำเนินงาน
โครงการวิจัยตะกอนน้ำประปาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงผลิตน้ำประปาบางเลน บริษัทฯ ร่วมกับ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาวิจัยตะกอนน้ำประปาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โรงผลิตน้ำประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม พร้อมวางแผนโปรแกรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ บริษัทฯ ร่วมมือกับ ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐม สิ่งแวดล้อมภาค 5 จังหวัดนครปฐม และหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การดูแลอนุรักษ์ เฝ้าระวังปริมาณและคุณภาพน้ำ และรายงานสถานการณ์ปัจจุบันของแม่น้ำท่าจีน
การดูแลสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ มีความตระหนักในการดำเนินธุรกิจจะต้องมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิต การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการประกอบธุรกิจที่หวังกำไร เป็นแนวคิดหลักที่ต้องพิจารณาคู่ขนานกัน ดังนั้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต รวมถึงการกำหนดกระบวนการผลิตที่ประหยัดพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการควบคุมของเสียให้เป็นศูนย์เพื่อไม่ให้มีของเสียปล่อยออกสู่สาธารณะจึงเป็นกลไกสำคัญในการที่จะดำเนินกิจการต่อไป ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในสายตาของชุมชน ลดต้นทุนการผลิต รวมถึงทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

โครงการ ลักษณะการดำเนินงาน
โครงการศึกษาติดตั้ง Solar Rooftop บนถังน้ำใส โรงผลิตน้ำประปาบางเลน เมื่อปี 2560 บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการศึกษาติดตั้ง Solar Rooftop บนถังน้ำใส โรงผลิตน้ำประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม
โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานประหยัดพลังงานรูปแบบสถาปัตยกรรมสีเขียว (Green Architecture) บริษัทฯ ได้ทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานประหยัดพลังงานรูปแบบสถาปัตยกรรมสีเขียว (Green Architecture) ของโรงผลิตน้ำประปากระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการ 1 ล้านกล้า สร้างป่าต้นน้ำ บริษัทฯ ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ทำการปลูกป่าต้นน้ำในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่เป็นแหล่งต้นน้ำ ตั้งแต่ ปี 2554-2560 พื้นที่ 5,000 ไร่ จำนวน 1,000,000 ต้น ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม

การสร้างคุณค่าทางสังคมของบริษัทฯ เพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรทำให้กิจกรรมที่องค์กรดำเนินงานอยู่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคม เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนำแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมมาประยุกต์เข้ากับการดำเนินงานของธุรกิจซึ่งจะส่งผลในระยะยาวต่อความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ และสังคมไปพร้อมกัน

โครงการ ลักษณะการดำเนินงาน
โครงการวิจัยตะกอนน้ำประปาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี บริษัทฯ ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มมูลค่าของเสียที่เกิดจากการผลิตน้ำประปา โดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในประเภทงานก่อสร้างและส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการก่อสร้างขยายกำลังการผลิตน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปากระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมรอระบายของถนนเศรษฐกิจ จังหวัดสมุทรสาคร

ความท้าทายของธุรกิจสัมปทานผลิตน้ำประปาให้กับหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิเช่น ภาวะภัยแล้ง กฎหมายและนโยบายภาครัฐ รวมถึงทิศทางและแนวโน้มความต้องการใช้น้ำประปาของประชาชน เป็นต้น ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการก่อสร้างขยายกำลังการผลิตโรงผลิตน้ำประปากระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีกำลังการผลิตน้ำประปาเริ่มต้น 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งโรงผลิตน้ำประปาแห่งนี้อาจขยายกำลังการผลิตได้สูงสุดถึง 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เนื่องจากมีการออกแบบงานโครงสร้างรองรับการขยายกำลังผลิตไว้แล้ว เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำประปาของประชาชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดและเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยการนำเทคโนโลยี “เมมเบรน” มาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาที่โรงผลิตน้ำประปากระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งใช้ระบบการกรองแบบ Ultra Filtration (UF) และใช้เทคโนโลยี “เมมเบรน” (Membrane) ในการกรองแยกของแข็งแขวนลอยหรือของแข็งละลายออกจากของเหลว โดยการสูบอัดน้ำดิบผ่านเยื่อเมมเบรนที่มีช่องเปิด (Pore Size) ขนาดเล็กมาเพียง 0.01 ไมครอน ซึ่งสามารถขจัดสิ่งปนเปื้อน เชื้อโรค ไวรัส และแบคทีเรีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้น้ำประปาที่สะอาดกว่า รวมทั้งยังลดสารเคมีในกระบวนการผลิตทำให้มีความปลอดภัยกว่าเดิม ซึ่งเทคโนโลยีนี้นับเป็นมาตรฐานระดับโลกเช่นเดียวกับที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และสหภาพยุโรป โรงผลิตน้ำประปากระทุ่มแบนเป็นโรงผลิตน้ำประปาเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เลือกใช้การกรองแบบ Ultra Filtration สามารถตอบสนองความต้องการใช้น้ำประปาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และป้องกันการขาดแคลนน้ำประปาในอนาคต รวมถึงรองรับความต้องการ

การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและสังคม

1. ส่งเสริมการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกแก่พนักงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของพนักงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานผ่านโครงการ Kaizen หรือ โครงการ Exchange Program ที่ให้พนักงานระดับปฏิบัติการได้รับการอบรมให้ความรู้และเยี่ยมชมการทํางานระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาทักษะความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

2. จัดประกวดโครงการ Kaizen โดยการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งพนักงานสามารถพัฒนาแนวคิดในการจัดทํานวัตกรรมและนําเสนอผลงานได้ทั้งแบบคนเดียวและแบบกลุ่ม เมื่อปี 2563 มีผลงาน Kaizen ที่เกิดขึ้นจากการคิดค้นของพนักงาน ปี 2563 จํานวนทั้งสิ้น 363 เรื่อง

3. จัดให้มีการนําเสนอผลงานของตัวเองต่อพนักงานและผู้บริหารรับฟัง เมื่อมีผลงานใดที่สามารถนํามาใช้ในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทํางานได้จริงและมีการทดสอบผลแล้ว บริษัทฯ จะนําผลงานนั้นมาใช้จริงในการทํางาน

4. จัดตั้งชุด “คณะกรรมการ Kaizen” เพื่อทําหน้าที่ให้คําแนะนําแก่พนักงานในการคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ภายในองค์กร นอกเหนือจากผู้บังคับบัญชาที่ให้คําแนะนําในระดับเบื้องต้นแก่พนักงาน

5. มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยภายในองค์กรเกี่ยวกับผลงานที่พนักงานคิดค้นขึ้นมา เพื่อเป็นการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้แก่พนักงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6. ให้ความสําคัญในการพัฒนาทักษะพนักงาน โดยไม่ยึดติดกับผลสําเร็จของนวัตกรรม แม้ผลงานนั้นจะไม่ได้รับรางวัลจากการประกวดทั้งภายในและภายนอกองค์กร

7. มีการจัดเก็บข้อมูลของพนักงานทุกคนที่ได้นําเสนอเข้ามาอย่างเป็นระบบ และนําผลงานที่ได้มีการทดลองสรุปผลแล้วมาใช้จริงในการทํางาน

ตัวอย่างโครงการไคเซ็น (Kaizen)

1. โครงการ ตะกอนไหลลื่น
การเดินระบบเครื่องรีดตะกอนไม่สามารถเพิ่มปริมาณ Flow Sludge Belt Press ได้ เนื่องจากท่อส่งลําเลียงตะกอนจาก Mixing Tank ไป ยัง Belt Press ไม่มีความลาดเอียดลงสู่ผ้า Belt และมักมีตะกอนอุดตันในเส้นท่อ ส่งผลให้การระบายตะกอนออกไม่ทัน และตะกอนล้นออกจาก Mixing Tank
จึงได้ทําการปรับปรุงโดยการออกแบบรางรับตะกอนจาก Mixing tank ให้มีความลาดเอียงและปรับปรุงเป็นรางเปิดแทนแบบท่อ ส่งผลให้เพิ่มปริมาณตะกอนที่เข้าสู่ระบบ Belt Press และลดการทําความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากมีตะกอนล้นออกจาก Mixing tank

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานก่อน-หลัง
รายการ ก่อน หลัง เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ)
ปริมาณตะกอนที่รองรับได้ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 15 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 200
ลดการทําความสะอาดในพื้นที่ปฏิบัติงานิ์ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ไม่มี ลดลง ร้อยละ 100
ลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้า 70,954 บาทต่อเดือน 23,651 บาทต่อเดือน ลดลง ร้อยละ 66.67

2. โครงการ อุปกรณ์ฉีดตะกอนลอย
โรงผลิตน้ำประปาปัจจุบันเป็นโรงผลิตน้ำประปาระบบเปิด ส่งผลให้ฝุ่นละอองที่ปลิวในอากาศตกสะสมบริเวณหน้าผิวน้ำของถังกรองทราย (Sand Filter Tank) และทําให้เกิดคราบสะสมที่ผนังของถังกรองทราย การทําความสะอาดของพนักงานแต่ละครั้งจะต้องใช้สายฉีดน้ำและก้มต่ำ ซึ่งยากต่อการทําความสะอาด ใช้เวลานาน และอาจก่อให้เกิดอันตรายระหว่างการปฏิบัติงานได้ จึงได้ทําการปรับปรุงโดยการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการฉีดตะกอนและคราบสะสมที่ผนังของถังกรองทราย ส่งผลให้ลดจํานวนผู้ปฏิบัติงานลงได้ ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน และลด ระยะเวลาในการปฏิบัติงานลงได้

ตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานก่อน-หลัง
รายการ ก่อน หลัง เพิ่มขึ้น/ลดลง (ร้อยละ)
ระยะเวลาในการทําความสะอาด 30 นาที 10 นาที ลดลง ร้อยละ 200
จํานวนผู้ปฏิบัติงาน 2 คน 1 คน ลดลง ร้อยละ 50
ความเสี่ยงในการทํางานจากศรีษะกระแทก หรือตกลงไปในถังกรองทราย ระดับสูง ระดับต่ำ ลดลง ร้อยละ 70