กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” และคุณค่าองค์กรที่มุ่งเน้นความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ภายใต้พันธสัญญา “คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต” ร่วมกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจโดยผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ ดังนี้

ต้นน้ำ
  • บริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจร
กลางน้ำ
  • พัฒนา 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ปลายน้ำ
  • แก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ
  • การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย