กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์ “เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” และคุณค่าองค์กรที่มุ่งเน้นความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ภายใต้พันธสัญญา “คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต” ร่วมกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจโดยผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการประเมินผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ 4 ด้าน ดังนี้

1. การบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจร

ความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรทั้งการดูแลจัดการน้ำดิบ น้ำประปา และน้ำเสีย

ตัวชี้วัด

  • ปริมาณน้ำดิบ และน้ำประปามีความเพียงพอต่อการผลิตและความต้องการของลูกค้า
  • คุณภาพน้ำดิบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด และคุณภาพน้ำประปาและน้ำที่ได้จากการบำบัดได้ตามมาตรฐานคุณภาพ
  • ความต่อเนื่องในการให้บริการน้ำประปาแก่ลูกค้า
2. การพัฒนา 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

3. การแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ

ปัญหาการขาดแคลนน้ำและน้ำเน่าเสียลดลง

ต้นน้ำ

โครงการปลูกป่าต้นน้ำ

โครงการฝายชะลอน้ำ

ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลางน้ำ

การผลิตน้ำประปาด้วยระบบ Zero Discharge

การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 3R (Reuse Reduce Recycle)

ปลายน้ำ

เยาวชนได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์น้ำ

4. การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และความเป็นอยู่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดีขึ้น

ตัวชี้วัด

  • ปริมาณตะกอนในการนำไปกำจัดลดลง
  • ผลิตภัณฑ์ใหม่จากการวิจัยตะกอนน้ำประปา
  • อาชีพใหม่ของชุมชนจากการวิจัยตะกอนน้ำประปา