กลยุทธ์หลักในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ขอบเขตของกลยุทธ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน

กลยุทธ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน (กลยุทธ์ฯ) มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กำหนดมาตรการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนของ กลุ่มบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร (นโยบายฯ) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนตามกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative : GRI)

คำจำกัดความ

บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่มบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เช่น บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด และ บริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั่นส์ จำกัด รวมถึงที่จะลดหรือเพิ่มเติมในภายหน้า

การพัฒนาความยั่งยืน หมายถึง การบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีความสมดุลระหว่างภาคธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการดำเนินงานอย่างมีหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้อย่างเท่าเทียม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือ บริษัทฯ สร้างผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อบุคคลหรือองค์กรนั้น หรือ บุคคลหรือองค์กรนั้นมีอิทธิพลสร้างผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อบริษัทฯ ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และหน่วยงานสิ่งแวดล้อม

นโยบายและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน

พนักงานบริษัทฯ ผู้รับเหมา คู่ค้า และบริษัทร่วมทุนที่อยู่ภายใต้การควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ และกลยุทธ์ฯ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และบริษัทฯ ยังสนับสนุนให้บริษัทต่างๆ ที่บริษัทฯ เข้าไปร่วมทุนนำนโยบายฯ และกลยุทธ์ฯ ไปปรับใช้ในการดำเนินงานด้วย

การส่งเสริมการดำเนินงาน

1. ทบทวนประสิทธิผลและความเหมาะสมของประเด็นความยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอทุกปี เพื่อนำเสนอเป็นปัจจัยนำเข้าสำหรับการจัดทำหรือทบทวนนโยบายฯ และกลยุทธ์ฯ ขององค์กร

2. สำรวจความคิดเห็น ตลอดจนความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญทั้ง 6 กลุ่ม ได้แก่

พนักงาน
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน
ลูกค้า
คู่ค้า
ชุมชน
หน่วยงานสิ่งแวดล้อม

3. สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายฯ และกลยุทธ์ฯ ที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ และตระหนักถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรบนพื้นฐานค่านิยมตามคุณค่าองค์กร (Corporate Values) “ดำเนินธุรกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจบนพื้นฐานของความพึงพอใจและผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการ 1) พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 2) ทำงานเชิงรุกด้วยความคิดริเริ่ม (Proactive & Initiative) และ 3) ทำงานเป็นทีม (Teamwork)” ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สู่ความยั่งยืน

ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง โดยมีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สู่ความยั่งยืน

ระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน

1. คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยเป็นรายไตรมาส ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2. คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดครบถ้วน มีคุณภาพ และระบุสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน รวมทั้งแนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุงผลการดำเนินงาน ตามกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiative : GRI)

การทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ด้านการพัฒนาความยั่งยืน

บริษัทฯ จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายฯ และกลยุทธ์ฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและมาตรฐานการดำเนินงานขององค์กร และมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ