การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจขององค์กรมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบในกระบวนการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดทั้งประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อทราบถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนและคัดกรองประเด็นที่มีนัยสำคัญให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบที่อาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก เพราะในแต่ละกระบวนการมีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน