นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลุ่มบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ขององค์กร “เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ น้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” โดยการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักธรรมาภิบาลควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกระบวนการดำเนินงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายด้านการพัฒนาความยั่งยืน (นโยบายฯ) ฉบับนี้ ขึ้นเพื่อเป็นกรอบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ทั้งนี้ ให้ยกเลิกนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนฉบับเดิมที่ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 โดยนโยบายฯ ฉบับนี้ มีแนวทางการดำเนินงานกำหนดไว้ดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางปฏิบัติขององค์กรในคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรเพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่อง โดยก่อให้เกิดคุณค่าร่วมและดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุลและเท่าเทียม

การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจน้ำอย่างครบวงจรทั้งด้านการจัดการน้ำดิบ ผลิตน้ำประปา และบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการมองหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจากธุรกิจน้ำ โดยตระหนักในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการในระยะยาว และคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านธุรกิจควบคู่กับนวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

การสร้างคุณค่าร่วมทางสังคม

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นตามแผนการพัฒนาพนักงาน ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน และสนับสนุนระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยยึดหลักความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของบริษัทฯ กับชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่พนักงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ธุรกิจของบริษัทฯ โดยการสานความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง เพื่อลดความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภายนอก และให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด