นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ หมายถึง การบริหารจัดการที่มุ่งสร้าง “คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต” เพื่อก่อให้เกิดความสมดุลทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) โดยนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการดำเนินธุรกิจด้านน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างมีความสุข รวมถึงการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ดังนี้

มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ (Business Process)

ตามภารกิจหลักขององค์กร โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเท่าเทียมกันและคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก

พนักงานทุกระดับในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม การบริหารจัดการความเสี่ยง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ส่งเสริมบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงานควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร

ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในกระบวนการหลักขององค์กร (CSR in process) อย่างมีความตระหนักต่อการดำเนินธุรกิจที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

และตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Development Goals : SDGs) ตามมาตรฐานสากลขององค์การสหประชาชาติ รวมถึงการรายงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรตามแนวทางของ GRI (Global Reporting Initiative) โดยครอบคลุมการดำเนินงานทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนและผลักดันให้พนักงานทุกระดับ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

โดยมีจิตสำนึกและพฤติกรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ในทุกกระบวนการทำงานขององค์กร

ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม

เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรกับสังคม (Creating Shared Value)