TTW สนับสนุนของที่ระลึกและน้ำดื่มบรรจุขวด สำหรับกิจกรรมงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566

10 มกราคม 2566

วันที่ 9-10 มกราคม 2566 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) สนับสนุนมอบของที่ระลึกและน้ำดื่มบรรจุขวด สำหรับจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยตัวแทนจากบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ลงพื้นที่โรงเรียนในพื้นที่บริการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม และ จังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบของที่ระลึกและน้ำดื่มบรรจุขวด ให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งทางบริษัทฯได้ทำการสนับสนุนกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชนได้รับโอกาส เติบโตอย่างมีความสุขเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศ สามารถดำรงชีวิตต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี

TTW มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็กอย่างสมวัยให้มีความคิดสร้างสรรค์กล้าแสดงออกอย่างมีคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็ก ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

ภาพบรรยากาศมอบของที่ระลึกและน้ำดื่มบรรจุขวดโรงเรียนในพื้นที่ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ภาพบรรยากาศมอบของที่ระลึกและน้ำดื่มบรรจุขวดโรงเรียนในพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี