ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) ประจำปี 2562

25 ตุลาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ โรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

 1. ไพรัตน์ จงสุขศิริ
 2. อมรา จงสุขศิริ
 3. อภิชาติ โกศลวาทะวงศ์
 4. สมประสงค์ อาจหาญณรงค์
 5. บุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล
 6. ทิพารัตน์ ฉกาจนโรดม
 7. ฐานียะ เตชะวิภู
 8. วิสุทธิ์ศรี จันทร์ประเสริฐ
 9. สมชาย ธนะติวะกุล
 10. ประภาพันธ์ วิตตินานนท์
 11. กานดา คิม
 12. สมเดช ศักดิ์สราญรมย์
 13. นพคุณ จูงพิริยะพงษ์
 14. งามทิวา ตันไสว
 15. สุณี อังคทะวิวัฒน์
 16. ธีรกร องกิตติกุล
 17. สุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ
 18. วิรัช ชาญด้วยวิทย์
 19. บุษยา กู้ชาติ
 20. วราพร ตราฐิติพันธุ์
 21. จรูญ เธียรชัยพงษ์
 22. พรทิพย์ นนทศุข
 23. ฐานิต ศรีมงคล
 24. พศิกา เปี่ยมศักดา
 25. ธนัท ภัทรวาณิชย์
 26. สมคิด สิงคารวานิช
 27. ศจีนา วรสิทธานุกูล
 28. พิเชฐ กิตตินิเวศน์กุล
 29. นิศากานต์ เพียรวิจารณ์พงศ์
 30. สมศักดิ์ แก่นสุวรรณ์
 31. สาธร ปิ่นสิรานนท์
 32. ศิริพร ทางศิริ
 33. ทศพร วรัญญสาธิต
 34. จันทนา อัศวถาวรชัย
 35. สามารถ แซ่อุง

* ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2562

หมายเหตุ

 • รายชื่อผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกจากการสุ่มจับฉลากหางบัตรจากผู้ที่ลงทะเบียนในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือหุ้น 1 รายชื่อต่อ 1 สิทธิ ตามรายชื่อดังปรากฏเท่านั้น
 • ไม่สามารถมอบฉันทะหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทนได้
 • รูปแบบและกำหนดการจัดกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม