TTW ส่งต่อความห่วงใย สู่ชุมชนในพื้นที่บริการอย่างต่อเนื่อง

18 พฤษภาคม 2563

แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทยจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ยังคงมีประชาชนบางกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ และยังต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง TTW ยังคงเดินหน้ามอบความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชนในพื้นที่บริการ โดยในครั้งนี้มุ่งเน้นไปยังสถานที่พักพิงของกลุ่มผู้ขาดโอกาสในสังคม เพราะถือเป็นจุดศูนย์รวมการดูแลประชาชนที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆ

โดยมีตัวแทนจากบริษัทฯ นำโดย คุณหงษ์ทอง อาทิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมลงพื้นที่ มอบน้ำดื่ม TTW และของใช้จำเป็น ให้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัว, หมู่บ้านเด็กมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย, สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) และสถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม เพื่อให้ผู้พักพิงในสถานสงเคราะห์เหล่านี้ได้มีน้ำดื่มที่สะอาดเพื่อบริโภค และของใช้จำเป็นได้ใช้ในชีวิตประจำอย่างเพียงพอในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ ซึ่งเป็นตามพันธกิจของบริษัทฯ ที่ “มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยรอบ ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”

บ้านพักเด็กและครอบครัว จ. นครปฐม

หมู่บ้านเด็กมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จ. นครปฐม

สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จ. นครปฐม

สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม จ. นครปฐม

นอกจากนี้ตัวแทนพนักงาน TTW ลงพื้นที่ส่งมอบชุดป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (PPE) เพิ่มเติมให้ แก่ โรงพยาบาลนครปฐม จ. นครปฐม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้กับแพทย์และเจ้าหน้าที่เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มกำลัง

โรงพยาบาลนครปฐม จ. นครปฐม