TTW ส่งต่อความห่วงใย มอบข้าวสารและถุงยังชีพ TTW ให้ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบางระกำ จ.นครปฐม

16 มิถุนายน 2563

TTW ยังคงเดินหน้ามอบความช่วยเหลือกับประชาชนในเขตพื้นที่บริการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 โดยลงพื้นที่มอบข้าวสาร และ ถุงยังชีพ TTW ที่บรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่ขาดแคลนในพื้นที่ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จ.นครปฐม โดยมีผู้แทนจากบริษัทฯ นำโดย คุณหงษ์ทอง อาทิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ จ่าเอกไกรสร ศรีอำไพ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ ปฎิบัติหน้าที่รักษาราชการแทนนายก อบต. บางระกำ ร่วมมอบ ซึ่งเป็นตามพันธกิจของบริษัทฯ ที่ “มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยรอบ ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”