TTW เดินหน้าส่งต่อความห่วงใยสู่สังคม สู้ภัย COVID-19

05 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) โดย คุณหงษ์ทอง อาทิตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ร่วมลงพื้นที่ มอบน้ำดื่ม TTW และของใช้จำเป็นในชีวิตประจำ ให้แก่ “บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก” เพื่อให้เด็กๆ ในมูลนิธิและเจ้าหน้าที่ ได้มีน้ำดื่มที่สะอาดเพื่อบริโภค ในชีวิตประจำวันในยามวิกฤตเช่นนี้ นับเป็นการปฏิบัติตามพันธกิจหนึ่งของบริษัทฯ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยรอบ ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพื่อให้ผู้พักพิงในสถานสงเคราะห์เหล่านี้ได้มีน้ำดื่มที่สะอาดเพื่อบริโภค และของใช้จำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำอย่างเพียงพอในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ ซึ่งเป็นตามพันธกิจของบริษัทฯ ที่ “มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยรอบ ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”