‘ทีทีดับบลิว’ สานต่อปณิธานความยั่งยืน บนหลักธรรมาภิบาล

03 มีนาคม 2564

 

ในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันนั้น “นโยบายด้านความยั่งยืน” ถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร นอกเหนือจากจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนแล้ว ยังสามารถกำหนดทิศทางขององค์กรในอนาคตให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ จากสถานการณ์ที่ผ่านมาองค์กรที่ดำเนินบนวิถีแห่งความยั่งยืน พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถดำเนินธุรกิจให้ผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาไปได้

 

ดังนั้น “ความยั่งยืน” จึงกลายเป็นเครื่องกำหนดทิศทางองค์กรของบริษัทชั้นนำของโลกรวมทั้งองค์กรชั้นนำในประเทศไทย เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ของสหประชาชาติ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW ผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศในพื้นที่สมุทรสาคร-นครปฐม และปทุมธานี-รังสิต เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีเป้าหมายของการทำงานเพื่อความยั่งยืนภายใต้กรอบ 3 ด้าน คือ environment สิ่งแวดล้อม, social สังคม, governance ธรรมาภิบาล หรือ ESG เพื่อมุ่งมั่นสู่ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยนำเป้าหมายดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะในภารกิจหลักคือการผลิตน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ได้คุณภาพ ตามมาตรฐานสากล ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อส่งน้ำประปาคุณภาพแก่ลูกค้าและผู้ใช้น้ำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนการปลูกฝังการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้สังคมได้รับประโยชน์ควบคู่กับความสำเร็จของธุรกิจ ตามปณิธานของบริษัท “คุณภาพน้ำ คุณภาพชีวิต”

ในด้านสิ่งแวดล้อม ทีทีดับบลิว ออกแบบกระบวนการผลิตน้ำประปาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างครบวงจร เข้าร่วมกิจกรรมและจัดทำโครงการอนุรักษ์น้ำร่วมกับชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐมอย่างต่อเนื่อง และ มีโครงการศึกษาวิจัยตะกอนน้ำประปาและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อลดภาระในการกำจัดของเสีย รวมถึงเพิ่มมูลค่าของเสียให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสร้างประโยชน์ของโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี จ.ปทุมธานี ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนได้ผลิตภัณฑ์ “กระเบื้องดินเผา” มาใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างอาคารเรียนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน

 

ขณะเดียวกัน ยังร่วมมือกับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา และคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการศึกษาวิจัยตะกอนน้ำประปาและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ นำ “ปุ๋ยหมัก” จากผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ และต่อยอดไปยังโรงเรียนที่ตั้งอยู่รอบโรงผลิตน้ำประปาบางเลน เพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

 

ขณะที่ความมุ่งมั่นด้านการสร้างสรรค์สังคมนั้น ทีทีดับบลิว มีโครงการด้านการศึกษา เช่น สนับสนุนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการสร้างอาคารเรียน ห้องสุขา ระบบน้ำอุปโภคบริโภค สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้ง สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพื้นที่บริการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเพิ่มโอกาสทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนให้มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้สอดแทรกกิจกรรมให้เยาวชนได้รู้จักการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้เด็กทุกคนได้เป็นคนดีของสังคมควบคู่กับการได้รับความรู้ทางด้านวิชาการ ส่งผลให้เกิดชุมชนเข้มแข็งจากกระบวนการเรียนรู้และยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเป็นแบบอย่างที่ดีของการเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่งและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

ด้วยบทบาทและภารกิจที่ ทีทีดับบลิว ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของการบริหารจัดการด้วยรางวัลด้านธรรมาภิบาลและแผนงานด้านความยั่งยืน จากสถาบันต่างๆ ในปี 2563 ได้แก่ รางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” ประจำปี 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ จากการประเมินข้อมูลการดำเนินงานผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ทีทีดับบลิว ที่นำเสนอข้อมูลด้านความยั่งยืนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือ ตามกรอบการรายงาน Global Reporting Initiative (GRI)

ทีทีดับบลิว เป็น 1 ใน 124 บริษัทที่มีรายชื่อติดหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ซึ่งคัดเลือกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 5 แล้ว สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG: Environmental, Social and Governance) ตามปณิธาน และนอกจากนี้ บริษัทยังได้รับประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย “Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2020” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีเลิศ” อีกด้วย

ไม่เพียงเท่านี้ ทีทีดับบลิว ยังได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 อันดับ หลักทรัพย์ที่มีความโดนเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG 100) จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) และได้รับการประเมินผลกระทบที่มีต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับ GOLD CLASS จากสถาบันเดียวกัน ในฐานะเป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

การได้รับรางวัลในปี 2563 ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของทีทีดับบลิว ที่ต้องการให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำครบวงจร เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชน ควบคู่ไปกับการคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล