TTW เข้าร่วมจัดพิธี เปิด โครงการ “130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน” ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร

01 เมษายน 2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารบริษัทฯ เข้าร่วม จัดพิธี เปิดโครงการ “130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน” ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร ซึ่งโครงการที่ กปภ. จัดขึ้นให้มีบริการตรวจสอบดูแลระบบประปาภายในบ้านของประชาชน โดยไม่คิดค่าแรง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีระบบประปาที่ถูกสุขลักษณะ อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดรั่วไหล ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยไร้ประโยชน์ ซึ่งทาง TTW ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม โดยการมอบของที่ระลึกให้แก่ทาง กปภ. เพื่อมอบให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม “เจอ จ่าย แจก” ที่ทาง กปภ. ได้จัดขึ้น

 

TTW สนับสนุนกิจกรรมด้วยของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้าร่วม

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพิธีเปิดโครงการ

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศกิจกรรม พิธี เปิด โครงการ “130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน”

ทั้งนี้ ทาง TTW และ กปภ. ได้ให้การสนับสนุนและให้ความสำคัญกับประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการเสมอมา ซึ่งทางบริษัทฯ มีความพร้อมในการร่วมสนับสนุนกับกิจกรรมที่ทาง กปภ. ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมโดยรอบให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน