TTW ร่วมสนับสนุนโครงการปรับปรุงสถานที่และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง จังหวัดปทุมธานี

12 เมษายน 2565

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนโครงการปรับปรุงพื้นที่และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของ บริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด (บริษัทฯ) โครงการปรับปรุงสถานที่และสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนนี้เป็นการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้เข้ามาปรับปรุงพื้นที่ให้กับทางโรงเรียนวัดสองพี่น้อง โดยมีการปรับปรุงในส่วนพื้นที่ ทาสีอาคารเรียน บริเวณชั้นล่างอาคารเรียน และ ปรับปรุงพื้นที่บริเวณสนามเด็กเล่น โดยทำการซ่อมแซมรั้วและสนามเด็กเล่น ซึ่งเป็นการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ดู สะอาด และสวยงามยิ่งขึ้น

 

ภาพการปรับปรุงทาสีอาคารเรียน

 

ภาพการปรับปรุงบริเวณสนามเด็กเล่นของโรงเรียน

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับทางโรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย โทรทัศน์ LED Smart TV ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง, ขาตั้งโทรทัศน์ รองรับโทรทัศน์ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 ชุด และ คอมพิวเตอร์ PC จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้กับทางโรงเรียนวัดสองพี่น้อง ได้ใช้ในการประกอบการเรียนการสอนอย่างเพียงพอต่อความต้องการ

TTW สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับทางโรงเรียน

 

 

ภาพบรรยากาศการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับทาง โรงเรียนวัดสองพี่น้อง

TTW ขอเป็นส่วนร่วมในการสนับสนุน และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชน สังคม ในเขตพื้นที่ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการศึกษาของเยาวชนอยู่เสมอ โดยทางบริษัทฯ มีความยึดมั่น มุ่นเน้นสร้างการเติบโตของธุรกิจ ไปพร้อมๆกับสังคม สนับสนุนให้เยาวชนได้มีการพัฒนาทางด้านการศึกษา ด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอและทันสมัย พร้อมกับสภาพแวดล้อมที่ดี ให้เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคมพร้อมที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตไปอย่างยั่งยืนสืบไป