TTW คว้ารางวัล “Sustainability Disclosure Award” ปี 63 ตอกย้ำถึงการดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพร้อมพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

22 ธันวาคม 2563

22 ธันวาคม 2563 - บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” ประจำปี 63 สะท้อนการดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพร้อมพัฒนาธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) โดย นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร ผู้แทนขึ้นรับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” ประจำปี 2563 จาก นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ ในฐานะองค์กรที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาและประเมินสถานะการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรตามมาตรฐานสากลของ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งสะท้อนถึงการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)

การที่ TTW ได้รับรางวัลในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงาน ครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบของการจัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งแสดงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ

ทั้งนี้ TTW ในฐานะผู้ผลิตน้ำประปาเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศในเขตพื้นที่สมุทรสาคร – นครปฐม และ รังสิต – ปทุมธานี ได้จัดทำรายงานประจำปี และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำองค์กรเอกชนที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน