ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโครงการศึกษาวิจัยแลพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

02 กรกฎาคม 2560

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)  ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจากโครงการศึกษาวิจัยแลพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โรงผลิตน้ำประปาบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม