TTW เดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนห้องน้ำเสมอภาคแก่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสามพราน

08 กุมภาพันธ์ 2564

8 กุมภาพันธ์ 2564 - บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) สนับสนุนห้องน้ำเสมอภาคให้แก่การประปา ส่วนภูมิภาค สาขาสามพราน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการ

โดย นายชัชวาล เทียนประเสริฐกิจ ตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทในการส่งมอบห้องน้ำเสมอภาคให้กับการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสามพราน โดยมี นายสะอาด จงดี ตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสามพราน เป็นตัวแทนรับมอบ

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นแล้วว่าการสนับสนุนห้องน้ำเสมอภาคนั้นมีประโยชน์ต่อคนพิการ ผู้สูงอายุ และประชาชนผู้ที่มาใช้บริการ เพื่อใช้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เข้ามาใช้บริการที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสามพราน และนี่คืออีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญของบริษัทฯ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยรอบ ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน